Sammanslagning av interaktiva QR-koder och onlineannonseringsbanners

Sammanslagning av interaktiva QR-koder och onlineannonseringsbanners

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

GENERERA QR-KOD
Banner QR-kod

The use of web banners is a common method of promoting companies, goods, and services on the Internet. Though new strategies and techniques have appeared over the past decade in modern marketing, banner advertising has been, is, and will be in demand.

Användningen av webbbanners är en vanlig metod för att marknadsföra företag, varor och tjänster på Internet. Även om nya strategier och tekniker har dykt upp under det senaste decenniet i modern marknadsföring, har bannerannonsering varit, är och kommer att bli efterfrågad.

What could be more popular than an advertising banner? The same web banner with an interactive code. If you generate a QR code and place it on the banner, you will significantly expand the reach of your advertising and increase its effectiveness.

Vad kan vara mer populärt än en reklambanner? Samma webbbanner med en interaktiv kod. Om du genererar en QR-kod och placerar den på bannern kommer du att avsevärt utöka räckvidden för din reklam och öka dess effektivitet.

How a QR code impacts the web banner success

Hur en QR-kod påverkar webbbannerns framgång

A banner on a site can be static or animated, big or compact, with or without a call to action. By clicking on it, the user goes to the landing page. Therefore, the objective of banner advertising is simple: to attract as much traffic as possible to the site and create a positive attitude towards the advertised product.

En banner på en webbplats kan vara statisk eller animerad, stor eller kompakt, med eller utan en uppmaning. Genom att klicka på den går användaren till målsidan. Därför är målet med bannerannonsering enkelt: att locka så mycket trafik som möjligt till webbplatsen och skapa en positiv attityd till den annonserade produkten.

Webb-QR-banner
Statistik QR-kod Dynamisk QR-kod

However, advertisers are constantly facing the phenomenon of “banner blindness,” when website visitors do not notice or deliberately ignore advertisements. Fortunately, this difficulty is overcome thanks to the QR code generator. A banner with an interactive QR code has the following advantages:

Men annonsörer står ständigt inför fenomenet "bannerblindhet", när webbplatsbesökare inte lägger märke till eller medvetet ignorerar annonser. Lyckligtvis är denna svårighet övervunnen tack vare QR-kodgeneratorn. En banner med en interaktiv QR-kod har följande fördelar:

– unique design. The graphic style of the QR code attracts attention with its uniqueness in contrast to typical and, frankly, outdated advertisements;

– unik design. QR-kodens grafiska stil drar till sig uppmärksamhet med sin unikhet i motsats till typiska och, ärligt talat, föråldrade annonser;

– valuable content. If you create a QR code online, you can add to it any content that cannot be placed on an advertising banner, such as a PDF instruction;

– värdefullt innehåll. Om du skapar en QR-kod online kan du lägga till allt innehåll som inte kan placeras på en reklambanner, till exempel en PDF-instruktion;

– ease of use. The user only needs to scan the code through a smartphone camera or a QR scanner to access the necessary information.

- enkel användning. Användaren behöver bara skanna koden genom en smartphonekamera eller en QR-skanner för att komma åt nödvändig information.

QR-skanner

By the way, if you decide to create the QR code of a dynamic type, then you can use your web banner even more successfully. In this case, its content can be easily edited, for example, by replacing an expired discount coupon with a current one. You will also have access to valuable scan statistics.

Förresten, om du bestämmer dig för att skapa QR-koden av en dynamisk typ, kan du använda din webbbanner ännu mer framgångsrikt. I det här fallet kan dess innehåll enkelt redigeras, till exempel genom att ersätta en utgången rabattkupong med en aktuell. Du kommer också att ha tillgång till värdefull skanningsstatistik.

Examples of banner advertisements with QR codes

Exempel på bannerannonser med QR-koder

At first sight, a web banner seems to be quite a functional advertising method. But in fact, its functions are quite limited and only provide the option to distribute links. If you want to share content in some other format, it will not work.

Vid första anblicken verkar en webbbanner vara en ganska funktionell reklammetod. Men i själva verket är dess funktioner ganska begränsade och ger bara möjlighet att distribuera länkar. Om du vill dela innehåll i något annat format fungerar det inte.

Exempel på QR-annonsering
App QR-banner

For example, a user can’t download a mobile application through a web banner. You can only redirect the user to the app description page, but you'll need to search the app in the store to download it. When QR technology comes into play, your web banner becomes more functional. In addition to advertising content, the banner will contain a code that, after scanning, will allow the user to access the desired content. For example, you can install the application through a QR code for App Store or Google Play.

En användare kan till exempel inte ladda ner en mobilapplikation via en webbbanner. Du kan bara omdirigera användaren till appbeskrivningssidan, men du måste söka i appen i butiken för att ladda ner den. När QR-tekniken kommer till spel blir din webbbanner mer funktionell. Förutom reklaminnehåll kommer bannern att innehålla en kod som efter skanning gör att användaren kan komma åt önskat innehåll. Du kan till exempel installera applikationen genom en QR-kod för App Store eller Google Play.

This is just one example of how to create a QR code for a web banner and make it more effective. You can also use the codes in other areas:

Det här är bara ett exempel på hur man skapar en QR-kod för en webbbanner och gör den mer effektiv. Du kan även använda koderna inom andra områden:

– as a restaurant owner, you can advertize your food delivery app. To attract the maximum attention of customers, it is worth placing a QR code with a discount coupon on a web banner and adding a motivational call to action;

– som restaurangägare kan du annonsera din matleveransapp. För att få maximal uppmärksamhet från kunder är det värt att placera en QR-kod med en rabattkupong på en webbbanner och lägga till en motiverande uppmaning till handling;

Restaurang QR-banner
Event QR-banner

– online banner ads are great for publishers to promote new books. Add a PDF with the first chapter to the QR code to familiarize the audience with the plot of the story and intrigue them to read the book continuation;

– bannerannonser online är bra för förlag att marknadsföra nya böcker. Lägg till en PDF-fil med det första kapitlet till QR-koden för att bekanta publiken med handlingen i berättelsen och intrigera dem för att läsa bokens fortsättning;

– in event marketing, attracting as many visitors as possible to a particular event is critical. Make it spectacular by generating a QR code with the event presentation in PowerPoint.

– Inom evenemangsmarknadsföring är det avgörande att locka så många besökare som möjligt till ett visst evenemang. Gör det spektakulärt genom att generera en QR-kod med händelsepresentationen i PowerPoint.

Indeed, QR technology can breathe new life into banner advertising. Potential clients will notice your advertisements, they will click on them with interest, and they will be more likely to follow targeted links. Therefore, if you decide to create a QR code for your web banner, you are increasing the effectiveness of your advertising.

Faktum är att QR-teknik kan blåsa nytt liv i bannerannonsering. Potentiella kunder kommer att lägga märke till dina annonser, de kommer att klicka på dem med intresse och de kommer att vara mer benägna att följa riktade länkar. Därför, om du bestämmer dig för att skapa en QR-kod för din webbbanner, ökar du effektiviteten i din annonsering.

Dela med vänner:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Var den här artikeln till hjälp?

Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Tack för din röst!

Genomsnittligt betyg: 0 /5 Röster: 0

Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Senaste inläggen