Hur man förbättrar marknadsföringen av matlagningsprojektet  med QR-koder för recept

Hur man förbättrar marknadsföringen av matlagningsprojektet  med QR-koder för recept

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

GENERERA QR-KOD
Recept QR-kod
Fördelar med QR

Modern matlagning går långt utöver att täcka grundläggande mänskliga behov. Det är en hobby, underhållning och ett sätt att tjäna pengar. Matbloggare skapar matlagningsinnehåll för sin målgrupp och utvecklar projekt online och offline. Moderna marknadsföringsverktyg som QR-teknik spelar en viktig roll för projektens framgång.

Modern matlagning går långt utöver att täcka grundläggande mänskliga behov. Det är en hobby, underhållning och ett sätt att tjäna pengar. Matbloggare skapar matlagningsinnehåll för sin målgrupp och utvecklar projekt online och offline. Moderna marknadsföringsverktyg som QR-teknik spelar en viktig roll för projektens framgång.

Fördelar med QR-koder för att marknadsföra recept

Fördelar med QR-koder för att marknadsföra recept

With the QR code generator, food enthusiasts can successfully advertize cooking blogs on social media, promote printed or electronic books and YouTube channels, etc. QR technology can significantly improve the marketing strategy of your cooking project. Here are a few advantages you get if you create QR codes for recipes:

Med QR-kodgeneratorn kan matentusiaster framgångsrikt annonsera matlagningsbloggar på sociala medier, marknadsföra tryckta eller elektroniska böcker och YouTube-kanaler, etc. QR-teknik kan avsevärt förbättra marknadsföringsstrategin för ditt matlagningsprojekt. Här är några fördelar du får om du skapar QR-koder för recept:

QR-publik

improve the target audience reach on different platforms;

förbättra målgruppsräckvidden på olika plattformar;

QR-annonsering

combine printed and digital advertising for your culinary project;

kombinera tryckt och digital reklam för ditt kulinariska projekt;

QR Uppmärksamhet

draw the users' attention to new recipes;

uppmärksamma användarna på nya recept;

QR-försäljning

increase your products and services sales;

öka din försäljning av produkter och tjänster;

QR-projekt

highlight the unique style of your project.

lyft fram den unika stilen i ditt projekt.

"Scan me" - this playful phrase is enough to encourage users to open the code and check its content. You need to create a QR code with a recipe and add an effective call to action to increase the number of scans.

"Skanna mig" - denna lekfulla fras räcker för att uppmuntra användare att öppna koden och kontrollera dess innehåll. Du måste skapa en QR-kod med ett recept och lägga till en effektiv uppmaning för att öka antalet skanningar.

  5 ideas on how to make a free QR code for a recipe

  5 idéer om hur man gör en gratis QR-kod för ett recept

  Interactive QR codes for recipes can improve your interaction with the target audience. Here are some great ideas on how your cooking project can benefit from QR technology.

  Interaktiva QR-koder för recept kan förbättra din interaktion med målgruppen. Här är några bra idéer om hur ditt matlagningsprojekt kan dra nytta av QR-teknik.

  Kokbok QR-kod

  QR codes for cookbooks

  QR-koder för kokböcker

  When designing your cookbook layout, leave some space for QR codes. You can add a link to the appropriate recipe on your website or a YouTube video to each code. It will make your book more interactive and increase your website traffic or the number of video views.

  Lämna lite utrymme för QR-koder när du designar din kokbokslayout. Du kan lägga till en länk till lämpligt recept på din webbplats eller en YouTube-video till varje kod. Det kommer att göra din bok mer interaktiv och öka din webbplatstrafik eller antalet videovisningar.

  QR codes for news

  QR-koder för nyheter

  Tell your audience about it if you're releasing a new book or preparing a workshop. Make a QR code with the latest information and put it on your website banner or social media profiles. Users will only need to scan the code to read the news.

  Berätta för din publik om det om du släpper en ny bok eller förbereder en workshop. Gör en QR-kod med den senaste informationen och lägg den på din webbbanner eller profiler i sociala medier. Användare behöver bara skanna koden för att läsa nyheterna.

  QR för nyheter
  Generering av QR-leads

  QR codes for lead generation

  QR-koder för generering av potentiella kunder

  If you sell themed products or services in addition to making informational content about cooking, you'll need powerful lead magnets. These are effective tools for turning potential customers into buyers. You can generate a QR code with a snippet of your book or a promo code with a discount in your online store for this purpose.

  Om du säljer produkter eller tjänster med tema utöver att göra informationsinnehåll om matlagning, behöver du kraftfulla blymagneter. Dessa är effektiva verktyg för att förvandla potentiella kunder till köpare. Du kan generera en QR-kod med ett utdrag av din bok eller en kampanjkod med rabatt i din webbutik för detta ändamål.

  QR codes for product lists

  QR-koder för produktlistor

  If your users want to try a new recipe, they'll need specific ingredients. Make it easy for them to make a shopping list - add a list of ingredients to a QR code and place it on the recipe page. They only need to scan the code with their smartphone or QR scanner to save information about the necessary ingredients.

  Om dina användare vill prova ett nytt recept behöver de specifika ingredienser. Gör det enkelt för dem att göra en inköpslista - lägg till en ingredienslista i en QR-kod och placera den på receptsidan. De behöver bara skanna koden med sin smartphone eller QR-skanner för att spara information om de nödvändiga ingredienserna.

  Listor med QR
  Trafik QR-tillväxt

  QR codes for increasing traffic and growing subscribers

  QR-koder för att öka trafiken och växande prenumeranter

  If you have a cooking website with a high traffic rate, try to generate a QR code with links to social media and place it on website pages. It can be a link to one or more social media platforms (if you use a multilink). It will redirect your visitors to your social media accounts and grow your subscribers.

  Om du har en matlagningswebbplats med hög trafikfrekvens, försök att generera en QR-kod med länkar till sociala medier och placera den på webbsidor. Det kan vara en länk till en eller flera sociala medieplattformar (om du använder en multilänk). Det kommer att omdirigera dina besökare till dina sociala mediekonton och utöka dina prenumeranter.

  Feel free to create interactive QR codes for recipes and other related content. With QR technology, you can direct the development of your cooking project in the right direction!

  Skapa gärna interaktiva QR-koder för recept och annat relaterat innehåll. Med QR-teknik kan du styra utvecklingen av ditt matlagningsprojekt i rätt riktning!

  Dela med vänner:
  facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share
  Senaste inläggen