Fusie van interactieve QR-codes en online reclamebanners

Fusie van interactieve QR-codes en online reclamebanners

Om een ​​QR-code voor een link, video of afbeelding te maken - klik op onderstaande knop.

Om een ​​QR-code voor een link, video of afbeelding te maken - klik op onderstaande knop.

GENEREER QR-CODE
Banner QR-code

The use of web banners is a common method of promoting companies, goods, and services on the Internet. Though new strategies and techniques have appeared over the past decade in modern marketing, banner advertising has been, is, and will be in demand.

Het gebruik van webbanners is een gebruikelijke methode om bedrijven, goederen en diensten op internet te promoten. Hoewel er in de afgelopen tien jaar nieuwe strategieën en technieken zijn verschenen in de moderne marketing, was, is en zal er veel vraag zijn naar bannerreclame.

What could be more popular than an advertising banner? The same web banner with an interactive code. If you generate a QR code and place it on the banner, you will significantly expand the reach of your advertising and increase its effectiveness.

Wat is er populairder dan een reclamebanner? Dezelfde webbanner met een interactieve code. Als u een QR-code genereert en deze op de banner plaatst, vergroot u het bereik van uw advertenties aanzienlijk en verhoogt u de effectiviteit ervan.

How a QR code impacts the web banner success

Hoe een QR-code het succes van de webbanner beïnvloedt

A banner on a site can be static or animated, big or compact, with or without a call to action. By clicking on it, the user goes to the landing page. Therefore, the objective of banner advertising is simple: to attract as much traffic as possible to the site and create a positive attitude towards the advertised product.

Een banner op een site kan statisch of geanimeerd zijn, groot of compact, met of zonder call-to-action. Door erop te klikken gaat de gebruiker naar de landingspagina. Daarom is het doel van bannerreclame simpel: zoveel mogelijk verkeer naar de site trekken en een positieve houding creëren ten opzichte van het geadverteerde product.

Web QR-banner
Statistiek QR-code Dynamische QR-code

However, advertisers are constantly facing the phenomenon of “banner blindness,” when website visitors do not notice or deliberately ignore advertisements. Fortunately, this difficulty is overcome thanks to the QR code generator. A banner with an interactive QR code has the following advantages:

Adverteerders worden echter voortdurend geconfronteerd met het fenomeen van 'bannerblindheid', wanneer websitebezoekers advertenties niet opmerken of opzettelijk negeren. Gelukkig wordt deze moeilijkheid overwonnen dankzij de QR-codegenerator. Een banner met een interactieve QR-code heeft de volgende voordelen:

– unique design. The graphic style of the QR code attracts attention with its uniqueness in contrast to typical and, frankly, outdated advertisements;

- uniek ontwerp. De grafische stijl van de QR-code trekt de aandacht met zijn uniciteit in tegenstelling tot typische en, eerlijk gezegd, verouderde advertenties;

– valuable content. If you create a QR code online, you can add to it any content that cannot be placed on an advertising banner, such as a PDF instruction;

– waardevolle inhoud. Als u online een QR-code maakt, kunt u er inhoud aan toevoegen die niet op een reclamebanner kan worden geplaatst, zoals een pdf-instructie;

– ease of use. The user only needs to scan the code through a smartphone camera or a QR scanner to access the necessary information.

- makkelijk te gebruiken. De gebruiker hoeft alleen de code te scannen via een smartphonecamera of een QR-scanner om toegang te krijgen tot de benodigde informatie.

QR-scanner

By the way, if you decide to create the QR code of a dynamic type, then you can use your web banner even more successfully. In this case, its content can be easily edited, for example, by replacing an expired discount coupon with a current one. You will also have access to valuable scan statistics.

Trouwens, als u besluit om de QR-code van een dynamisch type te maken, kunt u uw webbanner nog succesvoller gebruiken. In dit geval kan de inhoud ervan eenvoudig worden bewerkt, bijvoorbeeld door een verlopen kortingsbon te vervangen door een huidige. U krijgt ook toegang tot waardevolle scanstatistieken.

Examples of banner advertisements with QR codes

Voorbeelden van banneradvertenties met QR-codes

At first sight, a web banner seems to be quite a functional advertising method. But in fact, its functions are quite limited and only provide the option to distribute links. If you want to share content in some other format, it will not work.

Op het eerste gezicht lijkt een webbanner een behoorlijk functionele advertentiemethode. Maar in feite zijn de functies vrij beperkt en bieden ze alleen de mogelijkheid om links te verspreiden. Als u inhoud in een ander formaat wilt delen, werkt dit niet.

Voorbeelden van QR-advertenties
App QR-banner

For example, a user can’t download a mobile application through a web banner. You can only redirect the user to the app description page, but you'll need to search the app in the store to download it. When QR technology comes into play, your web banner becomes more functional. In addition to advertising content, the banner will contain a code that, after scanning, will allow the user to access the desired content. For example, you can install the application through a QR code for App Store or Google Play.

Een gebruiker kan bijvoorbeeld geen mobiele applicatie downloaden via een webbanner. U kunt de gebruiker alleen omleiden naar de app-beschrijvingspagina, maar u moet de app in de winkel zoeken om deze te downloaden. Wanneer QR-technologie in het spel komt, wordt uw webbanner functioneler. Naast advertentie-inhoud zal de banner een code bevatten die de gebruiker na het scannen toegang geeft tot de gewenste inhoud. U kunt de applicatie bijvoorbeeld installeren door middel van een QR-code voor App Store of Google Play.

This is just one example of how to create a QR code for a web banner and make it more effective. You can also use the codes in other areas:

Dit is slechts één voorbeeld van hoe u een QR-code voor een webbanner kunt maken en effectiever kunt maken. U kunt de codes ook op andere gebieden gebruiken:

– as a restaurant owner, you can advertize your food delivery app. To attract the maximum attention of customers, it is worth placing a QR code with a discount coupon on a web banner and adding a motivational call to action;

– als restauranteigenaar kunt u reclame maken voor uw app voor het bezorgen van eten. Om de maximale aandacht van klanten te trekken, is het de moeite waard om een ​​QR-code met een kortingsbon op een webbanner te plaatsen en een motiverende oproep tot actie toe te voegen;

Restaurant QR-banner
Evenement QR-banner

– online banner ads are great for publishers to promote new books. Add a PDF with the first chapter to the QR code to familiarize the audience with the plot of the story and intrigue them to read the book continuation;

– online banneradvertenties zijn geweldig voor uitgevers om nieuwe boeken te promoten. Voeg een pdf met het eerste hoofdstuk toe aan de QR-code om het publiek vertrouwd te maken met de plot van het verhaal en hen te intrigeren om het vervolg van het boek te lezen;

– in event marketing, attracting as many visitors as possible to a particular event is critical. Make it spectacular by generating a QR code with the event presentation in PowerPoint.

– bij eventmarketing is het van cruciaal belang om zoveel mogelijk bezoekers naar een bepaald evenement te trekken. Maak het spectaculair door een QR-code te genereren met de evenementpresentatie in PowerPoint.

Indeed, QR technology can breathe new life into banner advertising. Potential clients will notice your advertisements, they will click on them with interest, and they will be more likely to follow targeted links. Therefore, if you decide to create a QR code for your web banner, you are increasing the effectiveness of your advertising.

Inderdaad, QR-technologie kan bannerreclame nieuw leven inblazen. Potentiële klanten zullen uw advertenties opmerken, ze zullen er met interesse op klikken en ze zullen eerder gerichte links volgen. Als u besluit een QR-code voor uw webbanner te maken, verhoogt u dus de effectiviteit van uw advertenties.

Delen met vrienden:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Was dit artikel nuttig?

Klik op een ster om te beoordelen!

Bedankt voor uw stem!

Gemiddelde beoordeling: 0 /5 Stemmen: 0

Wees de eerste om dit bericht te beoordelen!

Laatste berichten