ME-QR-gebruikersovereenkomst

Welkom bij ME-QR!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Me-QR, te vinden op: https://me-qr.com.

Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf ME-QR niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: 'klant', 'u' en 'uw' verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en voldoet aan de voorwaarden en conditie; 'Het bedrijf', 'onszelf', 'wij', 'onze' en 'ons' verwijst naar ons bedrijf; 'Partij', 'Partijen' of 'Ons' verwijst naar zowel de Klant als onszelf; “Website” verwijst naar de ME-QR-website. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, door en onderworpen aan de geldende wetgeving van het respectieve land van de Klant. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters, en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde

QR-codes van ME-QR zijn in overeenstemming met de internationale norm van QR Creation - ISO 18004:2006.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door ME-QR te openen, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Me-QR.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het voor gebruikers die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze gelieerde/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Me-QR en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op ME-QR. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt er toegang toe vanuit ME-QR voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 • Herpubliceer materiaal van ME-QR;
 • Materiaal van ME-QR . verkopen, verhuren of in sublicentie geven;
 • Materiaal van ME-QR . reproduceren, dupliceren of kopiëren;
 • Herdistribueer inhoud van ME-QR.

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Algemene voorwaarden Generator en de Generator voor privacybeleid.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in QR-codes geplaatste informatie te plaatsen en uit te wisselen. Me-QR filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt dergelijke informatie niet voordat de QR-code is gemaakt. Deze informatie geeft mogelijk niet de standpunten en meningen weer van Me-QR, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Het weerspiegelt de standpunten en meningen van de persoon die zijn/haar QR-codes maakt. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Me-QR niet aansprakelijk voor deze codes of voor enige schade, of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of het plaatsen en/of verschijnen van de codes die op deze Website.

Me-QR behoudt zich het recht voor om alle aangemaakte QR-codes te controleren en alle QR-codes te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze Algemene voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en verklaart dat::

 • De informatie in uw QR-codes maakt geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • Uw codes bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is;
 • De codes zullen niet worden gebruikt om zaken te promoten of om commerciële activiteiten van illegale aard te presenteren.
Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven;
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren::

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community-sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory-distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig zou doen overkomen op onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij Ons; (c) de link is in de context van algemene informatie over bronnen.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Me-QR. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze website waarnaar u wilt verwijzen. koppeling. Wacht zeker op het antwoord.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken::

 • door gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • het gebruik van een andere beschrijving van onze website, die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het Me-QR-logo of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming mag u geen inline frames maken die elementen van onze website bevatten die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk ervan veranderen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op onze Website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op onze Website worden ingediend. Op onze website mag u geen links plaatsen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins schenden of pleiten voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Uw privacy

Lees het privacybeleid a.u.b.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om of zo of om rechtstreeks op u te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties, voorwaarden en aansprakelijkheid (inclusief aansprakelijkheid voor directe en gevolgschade veroorzaakt aan de gebruiker) met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • beperk onze of uw aansprakelijkheden op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving;
 • sluit onze of uw aansprakelijkheden uit die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de Website en de informatie en diensten op de Website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook..

Hieronder volgen de regels waaraan alle gebruikers van onze site zich moeten houden. Lees ze aandachtig door om mogelijke problemen te voorkomen.

Blokkeren en verwijderen van de Quarcode

1.1. Voor gebruikers die een QR-code op onze site hebben gemaakt maar zich niet hebben geregistreerd, zullen we hun QR-code blokkeren en uiteindelijk verwijderen als deze niet binnen 365 dagen is gescand. Na de inactieve periode van 365 dagen wordt de code een maand geblokkeerd. Gedurende deze periode is het nog mogelijk om de inhoud en de qr-code zelf te herstellen. Nadat een maand is verstreken, wordt de QR-code permanent verwijderd.

1.2. Voor gebruikers die een account hebben aangemaakt en zich op onze site hebben geregistreerd, wordt de code geblokkeerd en vervolgens verwijderd als deze niet binnen 365 dagen is gescand. Na een inactieve periode van 365 dagen wordt de QR-code een maand geblokkeerd. Gedurende deze periode is het mogelijk om de inhoud en de qr-code zelf te herstellen, na een maand wordt de qr-code voor altijd verwijderd. Het verschil met punt 1 is dat we de klant een maand voor het blokkeren waarschuwen dat zijn qr-code wordt geblokkeerd en uiteindelijk wordt verwijderd.

Inhoud verwijderen

De ME-QR-website behoudt zich de mogelijkheid voor om de quarre-code en de inhoud ervan zonder enige waarschuwing te verwijderen als uw inhoud in strijd is met de regels voor het plaatsen op internet.

Deze omvatten spam, kwaadaardige links, oplichting, kindermisbruik, seksuele inhoud, aanstootgevende of provocerende inhoud, aanzetten tot haat, dierenmishandeling, reclame voor verboden stoffen en wapens, en gokken.

Statistieken verwijderen

Het verwijderen van scanstatistieken gebeurt volgens tariefplannen: Gratis - na een jaar, Lite/Premium - na 3 jaar.

Bedankt voor het begrip en het volgen van de regels van onze site. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam.