Hoe QR-codes toerisme interessanter en leuker maken

Hoe QR-codes toerisme interessanter en leuker maken

Om een ​​QR-code voor een link, video of afbeelding te maken - klik op onderstaande knop.

Om een ​​QR-code voor een link, video of afbeelding te maken - klik op onderstaande knop.

GENEREER QR-CODE
QR-toerisme

Voor veel moderne mensen is reizen naar andere landen en steden een gelegenheid om te ontspannen, het landschap te veranderen en iets nieuws te leren en te zien. Vanwege de overvloed aan aanbiedingen en de huidige beperkingen die reizen verhinderen, moeten eigenaren van toeristische bedrijven op zoek naar nieuwe, boeiende en actuele ideeën.

Voor veel moderne mensen is reizen naar andere landen en steden een gelegenheid om te ontspannen, het landschap te veranderen en iets nieuws te leren en te zien. Vanwege de overvloed aan aanbiedingen en de huidige beperkingen die reizen verhinderen, moeten eigenaren van toeristische bedrijven op zoek naar nieuwe, boeiende en actuele ideeën.

For this reason, more and more hotels and restaurants, museums and art galleries, agencies, and other organizations in the tourism industry are using QR code generators and dynamic QR codes. They can not only help keep your business afloat but also contribute to its significant growth.

Om deze reden gebruiken steeds meer hotels en restaurants,  musea en kunstgalerijen , bureaus en andere organisaties in de toeristenindustrie QR-codegeneratoren en dynamische QR-codes. Ze kunnen niet alleen helpen uw bedrijf overeind te houden, maar ook bijdragen aan de aanzienlijke groei ervan.

Dynamische QR-codes

QR codes and tourism interconnection

QR-codes en toeristische interconnectie

Almost immediately after the opportunity to create a QR code arose, this technology attracted attention. QR technology created a kind of bridge that could connect the online and offline world.

 

Imagine that one person is walking down an unfamiliar street in a completely unfamiliar city. Where would one like to go? - the tourist is going to ask Google or search Google Maps for entertainment. But what if a traveler scans a QR code through a QR scanner or a smartphone camera and instantly moves forward towards their plans? It's much easier and more interesting.

 

That’s why you should create a QR code online. The type of your business doesn’t matter, because you can encrypt any content into a code: from a simple link to a website to audio tips on how to get to your establishment.

Vrijwel direct nadat de mogelijkheid ontstond om een ​​QR-code te maken, trok deze technologie de aandacht. QR-technologie creëerde een soort brug die de online en offline wereld met elkaar kon verbinden.

 

Stel je voor dat een persoon door een onbekende straat loopt in een totaal onbekende stad. Waar zou men heen willen? - de toerist gaat Google vragen of Google Maps zoeken voor entertainment. Maar wat als een reiziger een QR-code scant via een QR-scanner of een smartphonecamera en meteen verder gaat met zijn plannen? Het is veel gemakkelijker en interessanter.

 

Maak daarom online een QR-code aan. Het type bedrijf maakt niet uit, want u kunt elke inhoud versleutelen in een code: van een simpele link naar een website tot audiotips om uw zaak te bereiken.

QR-codegenerator
Ik QR Stad

Plus, why not take advantage of the opportunity to make money using content? To do this, there is Me City - a service that pays a person who has generated a QR code with any interesting information for a tourist. The more scans and views you have, the higher your reward is.

The Me City project fits perfectly into the concept of the tourism industry. If you try to create a QR code, you’ll simultaneously develop your business and receive passive income from monetizing your useful content for tourists. The main thing is that your code attracts attention and encourages users to scan it.

En waarom zou u niet profiteren van de mogelijkheid om geld te verdienen met inhoud? Om dit te doen, is er Me City - een dienst die een persoon betaalt die een QR-code heeft gegenereerd met interessante informatie voor een toerist. Hoe meer scans en views je hebt, hoe hoger je beloning is.

Het project Me City past perfect in het concept van de toeristische sector. Als u een QR-code probeert te maken, ontwikkelt u tegelijkertijd uw bedrijf en ontvangt u passief inkomen door inkomsten te genereren met uw nuttige inhoud voor toeristen. Het belangrijkste is dat uw code de aandacht trekt en gebruikers aanmoedigt om deze te scannen.

How to use QR codes in the tourism business

Hoe QR-codes te gebruiken in de toeristische sector

So, in New York, many codes are located in Central Park. This is a whole project, which is aimed at attracting more attention of citizens and city guests to its sights.

Try and make a QR code using a link, video, audio, image, or any other content. Use these proven and successful ideas.

Dus in New York bevinden veel codes zich in Central Park. Dit is een heel project, dat erop gericht is meer aandacht van burgers en stadsgasten naar zijn bezienswaardigheden te trekken.

Probeer een QR-code te maken met behulp van een link, video, audio, afbeelding of andere inhoud. Gebruik deze bewezen en succesvolle ideeën.

Create a QR code guide

If tourists don’t know about you, they won’t be able to visit your establishment. And since no traveler knows a place the way a local does, you have every chance of creating a great guidebook. Try making a PowerPoint presentation by adding the best places and establishments that are recommended to visit, and then generate a QR code. Try to place the code in crowded places that have a large flow of tourists.

Maak een QR-codegids

Als toeristen u niet kennen, kunnen ze uw etablissement niet bezoeken. En aangezien geen enkele reiziger een plek zo kent als een local, heb je alle kans om een ​​geweldige reisgids te maken. Probeer een PowerPoint-presentatie te maken door de beste plaatsen en etablissementen toe te voegen die worden aanbevolen om te bezoeken en genereer vervolgens een QR-code. Probeer de code te plaatsen op drukke plaatsen met een grote stroom toeristen.

QR-gids
QR-reclame

Advertize

Tourists are interested not only in the classic city sights. They’re also concerned about everyday issues: where to sleep, eat, etc.Therefore, a great option is to advertize establishments that every traveler needs, like a hostel, restaurant, food outlet, or hotel, with a QR code. To do this, create a QR code with a link to the website or social media accounts of your establishment.

Adverteer

Toeristen zijn niet alleen geïnteresseerd in de klassieke bezienswaardigheden van de stad. Ze maken zich ook zorgen over alledaagse zaken: waar te slapen, eten, enz. Daarom is het een goede optie om met een QR-code reclame te maken voor etablissementen die elke reiziger nodig heeft, zoals een hostel, restaurant, eetgelegenheid of hotel. Maak hiervoor een QR-code aan met een link naar de website of social media-accounts van uw vestiging.

Post a QR code for invitation

This may be an invitation to a concert, exhibition, competition, or other events. It’s important not only to create a QR code online but also to work on its design, for example, choose a catchy color, add a frame, and so on. Your code should grab the attention and interest of the traveler.

Plaats een QR-code voor uitnodiging

Dit kan een uitnodiging zijn voor een concert, tentoonstelling, wedstrijd of andere evenementen. Het is niet alleen belangrijk om online een QR-code te maken, maar ook om aan het ontwerp te werken, bijvoorbeeld een pakkende kleur kiezen, een kader toevoegen, enzovoort. Uw code moet de aandacht en interesse van de reiziger trekken.

QR-evenement

Indeed, the QR code generator is a very useful tool for the tourism industry. Try to make QR codes for tourism and assess its benefits!

Inderdaad, de QR-codegenerator is een zeer nuttig hulpmiddel voor de toeristenindustrie. Probeer QR-codes voor toerisme te maken en beoordeel de voordelen ervan!

Delen met vrienden:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share
Laatste berichten