QR-koder på flygplatsen som ett funktionellt och effektivt verktyg

QR-koder på flygplatsen som ett funktionellt och effektivt verktyg

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

GENERERA QR-KOD
QR för flygplats
QR-kodgenerator

Äntligen kan människor resa efter en lång paus och många begränsningar. Och det betyder att flygplatserna blir trånga igen. Det kommer att finnas tusentals passagerare såväl som seers-off och välkomnande. Självklart finns det vissa risker och begränsningar under de nuvarande förhållandena, men tack vare QR-kodgeneratorn kan flygplatser ge människor säkrare och mer bekväma förhållanden.

Äntligen kan människor resa efter en lång paus och många begränsningar. Och det betyder att flygplatserna blir trånga igen. Det kommer att finnas tusentals passagerare såväl som seers-off och välkomnande. Självklart finns det vissa risker och begränsningar under de nuvarande förhållandena, men tack vare QR-kodgeneratorn kan flygplatser ge människor säkrare och mer bekväma förhållanden.

Varför använder flygplatser aktivt QR-koder?

Varför använder flygplatser aktivt QR-koder?

From checking in for a flight to getting detailed information about services, QR codes are multifunctional and very easy to use. On the one hand, upon applying QR codes the airport management demonstrates its concern for each passenger, and on the other hand, it simplifies and speeds up all the necessary procedures.

Från att checka in för ett flyg till att få detaljerad information om tjänster, QR-koder är multifunktionella och mycket enkla att använda. Å ena sidan, vid tillämpning av QR-koder visar flygplatsledningen sin omsorg för varje passagerare, och å andra sidan förenklar och påskyndar den alla nödvändiga procedurer.

Today, passengers’ safety is the priority for airports and airlines cooperating with them. For this reason, the airport management prefers to use modern contactless technology that helps make a QR code using a link, image, or file in any format, as well as not use outdated and unsafe ways of interacting with people. This is reason #1, although there are many other QR code benefits to consider.

Idag är passagerarnas säkerhet prioritet för flygplatser och flygbolag som samarbetar med dem. Av denna anledning föredrar flygplatsledningen att använda modern kontaktlös teknik som hjälper till att skapa en QR-kod med hjälp av en länk, bild eller fil i valfritt format, samt att inte använda föråldrade och osäkra sätt att interagera med människor. Detta är anledning #1, även om det finns många andra QR-kodfördelar att överväga.

Multifunktionell QR-kod

Examples of popular QR code types for airports

Exempel på populära QR-kodtyper för flygplatser

In fact, the scopes of interactive QR code applications are endless. You can generate a QR code for entertainment, advertising, personal, business purposes, etc. And among the many QR technology advantages for airports, it’s worth highlighting the TOP 5 most popular options for passengers.

Faktum är att omfattningen av interaktiva QR-kodapplikationer är oändliga. Du kan generera en QR-kod för underhållning, reklam, personliga, affärsändamål, etc. Och bland de många QR-teknikfördelarna för flygplatser är det värt att lyfta fram de TOP 5 mest populära alternativen för passagerare.

1. Safe informing

1. Säker information

The pandemic experience has taught many people to touch objects and surfaces in public places as little as possible. Using a QR code generator, you can generate a countless number of QR codes that encode the information you need, for instance, the QR code for baggage wrapping points or contactless check-in. This approach will help passengers maintain social distance and avoid unnecessary contact.

Pandemiupplevelsen har lärt många människor att röra föremål och ytor på offentliga platser så lite som möjligt. Med hjälp av en QR-kodgenerator kan du generera ett oräkneligt antal QR-koder som kodar den information du behöver, till exempel QR-koden för bagageinpackningspunkter eller kontaktlös incheckning. Detta tillvägagångssätt kommer att hjälpa passagerare att hålla socialt avstånd och undvika onödig kontakt.

QR-information
QR-tjänster

2. Goods and services advertising

2. Reklam för varor och tjänster

The airport opens up a wide range of opportunities for online and offline advertisers. But since many people are in a hurry or focused on their personal affairs, they simply don't have time to learn more about your offer. You can create a QR code to advertise a store or establishment so passengers can check out the information later.

Flygplatsen öppnar upp ett brett utbud av möjligheter för online- och offlineannonsörer. Men eftersom många människor har bråttom eller fokuserade på sina personliga angelägenheter har de helt enkelt inte tid att lära sig mer om ditt erbjudande. Du kan skapa en QR-kod för att marknadsföra en butik eller anläggning så att passagerare kan kolla in informationen senare.

3. QR code for Wi-Fi

3. QR-kod för Wi-Fi

The ability to use the Internet at the airport is a matter of course. But people can get confused by the names of networks and not know which one to connect to. Display QR codes prominently in each area where a particular Wi-Fi is available, and passengers won't connect to the wrong networks. Optionally, set up a QR code for Wi-Fi with a password. In this case, you can limit access to the network, preventing possible failures due to the influx of users.

Möjligheten att använda internet på flygplatsen är en självklarhet. Men folk kan bli förvirrade av namnen på nätverk och inte veta vilket de ska ansluta till. Visa QR-koder framträdande i varje område där ett visst Wi-Fi är tillgängligt, och passagerare kommer inte att ansluta till fel nätverk. Alternativt kan du ställa in en QR-kod för Wi-Fi med ett lösenord . I det här fallet kan du begränsa åtkomsten till nätverket och förhindra eventuella fel på grund av tillströmningen av användare.

Wi-Fi QR-kod
Parkering QR-kod

4. Parking via QR code

4. Parkering via QR-kod

Airport parking is a sore subject for all drivers. If you generate QR codes for such purposes, you can significantly simplify the parking process: reduce queues and help keep visitors from being late. You can also set up a payment method for parking via the QR code.

Flygplatsparkering är ett jobbigt ämne för alla förare. Om du genererar QR-koder för sådana ändamål kan du avsevärt förenkla parkeringsprocessen: minska köerna och hjälpa till att hindra besökarna från att komma för sent. Du kan också ställa in en betalningsmetod för parkering via QR-koden.

5. Contactless registration

5. Kontaktlös registrering

Multifunctional QR codes allow contactless use of check-in desks and electronic boarding passes. This approach reduces waiting times, minimizes contact with other people, reduces paperwork, and even helps take care of nature.

Multifunktionella QR-koder tillåter kontaktlös användning av incheckningsdiskar och elektroniska boardingkort. Detta tillvägagångssätt minskar väntetiderna, minimerar kontakten med andra människor, minskar pappersarbetet och hjälper till att ta hand om naturen.

Kontaktlös QR-kod
QR Reser

As you can see, the QR code generator can facilitate and improve the interaction of users with content. You can generate the code with any content to fit a wide range of airport visitor needs. Arriving in a large or small city, people will notice QR codes in a broad variety of formats: on posters, check-in counters, shop signs, etc.

It’s enough to scan the QR code through a smartphone camera or a QR scanner to get all the necessary information without contact. It upgrades the experience of being at the airport!

Som du kan se kan QR-kodgeneratorn underlätta och förbättra användarnas interaktion med innehåll. Du kan generera koden med vilket innehåll som helst för att passa ett brett utbud av flygplatsbesökares behov. När de anländer till en stor eller liten stad kommer människor att lägga märke till QR-koder i en mängd olika format: på affischer, incheckningsdiskar, butiksskyltar, etc.

Det räcker att skanna QR-koden genom en smartphonekamera eller en QR-skanner för att få all nödvändig information utan kontakt. Det uppgraderar upplevelsen av att vara på flygplatsen!

Dela med vänner:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Var den här artikeln till hjälp?

Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Tack för din röst!

Genomsnittligt betyg: 5 /5 Röster: 1

Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Senaste inläggen