Mã QR tại sân bay như một công cụ chức năng và hiệu quả

Mã QR tại sân bay như một công cụ chức năng và hiệu quả

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

TẠO MÃ QR
QR cho sân bay
Trình tạo mã QR

Cuối cùng, mọi người có thể đi du lịch sau một thời gian dài nghỉ ngơi và nhiều hạn chế. Và điều này có nghĩa là các sân bay sẽ đông đúc trở lại. Sẽ có hàng ngàn hành khách cũng như người tiễn và người chào đón. Rõ ràng, trong điều kiện hiện nay còn tồn tại một số rủi ro và hạn chế, nhưng nhờ có máy tạo mã QR, các cảng hàng không có thể cung cấp cho người dân những điều kiện an toàn và thuận tiện hơn.

Cuối cùng, mọi người có thể đi du lịch sau một thời gian dài nghỉ ngơi và nhiều hạn chế. Và điều này có nghĩa là các sân bay sẽ đông đúc trở lại. Sẽ có hàng ngàn hành khách cũng như người tiễn và người chào đón. Rõ ràng, trong điều kiện hiện nay còn tồn tại một số rủi ro và hạn chế, nhưng nhờ có máy tạo mã QR, các cảng hàng không có thể cung cấp cho người dân những điều kiện an toàn và thuận tiện hơn.

Tại sao các sân bay tích cực sử dụng mã QR?

Tại sao các sân bay tích cực sử dụng mã QR?

From checking in for a flight to getting detailed information about services, QR codes are multifunctional and very easy to use. On the one hand, upon applying QR codes the airport management demonstrates its concern for each passenger, and on the other hand, it simplifies and speeds up all the necessary procedures.

Từ làm thủ tục cho chuyến bay đến nhận thông tin chi tiết về các dịch vụ, mã QR có nhiều chức năng và rất dễ sử dụng. Một mặt, khi áp dụng mã QR, ban quản lý sân bay thể hiện sự quan tâm của mình đối với từng hành khách, mặt khác, nó đơn giản hóa và đẩy nhanh tất cả các thủ tục cần thiết.

Today, passengers’ safety is the priority for airports and airlines cooperating with them. For this reason, the airport management prefers to use modern contactless technology that helps make a QR code using a link, image, or file in any format, as well as not use outdated and unsafe ways of interacting with people. This is reason #1, although there are many other QR code benefits to consider.

Ngày nay, sự an toàn của hành khách là ưu tiên hàng đầu của các sân bay và hãng hàng không hợp tác với họ. Vì lý do này, ban quản lý sân bay ưu tiên sử dụng công nghệ không tiếp xúc hiện đại giúp tạo mã QR bằng liên kết, hình ảnh hoặc tệp ở bất kỳ định dạng nào, cũng như không sử dụng các cách tương tác lỗi thời và không an toàn với mọi người. Đây là lý do số 1, mặc dù có nhiều lợi ích khác của mã QR cần xem xét.

Mã QR đa chức năng

Examples of popular QR code types for airports

Ví dụ về các loại mã QR phổ biến cho sân bay

In fact, the scopes of interactive QR code applications are endless. You can generate a QR code for entertainment, advertising, personal, business purposes, etc. And among the many QR technology advantages for airports, it’s worth highlighting the TOP 5 most popular options for passengers.

Trên thực tế, phạm vi của các ứng dụng mã QR tương tác là vô tận. Bạn có thể tạo mã QR cho mục đích giải trí, quảng cáo, cá nhân, kinh doanh, v.v. Và trong số nhiều ưu điểm của công nghệ QR dành cho sân bay, đáng chú ý là TOP 5 lựa chọn phổ biến nhất dành cho hành khách.

1. Safe informing

1. Thông tin an toàn

The pandemic experience has taught many people to touch objects and surfaces in public places as little as possible. Using a QR code generator, you can generate a countless number of QR codes that encode the information you need, for instance, the QR code for baggage wrapping points or contactless check-in. This approach will help passengers maintain social distance and avoid unnecessary contact.

Kinh nghiệm về đại dịch đã dạy nhiều người chạm vào đồ vật và bề mặt ở những nơi công cộng càng ít càng tốt. Sử dụng trình tạo mã QR, bạn có thể tạo vô số mã QR mã hóa thông tin bạn cần, chẳng hạn như mã QR cho các điểm đóng gói hành lý hoặc đăng ký không tiếp xúc. Cách tiếp cận này sẽ giúp hành khách duy trì khoảng cách xã hội và tránh tiếp xúc không cần thiết.

Thông tin QR
Dịch vụ QR

2. Goods and services advertising

2. Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ

The airport opens up a wide range of opportunities for online and offline advertisers. But since many people are in a hurry or focused on their personal affairs, they simply don't have time to learn more about your offer. You can create a QR code to advertise a store or establishment so passengers can check out the information later.

Sân bay mở ra nhiều cơ hội cho các nhà quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến. Nhưng vì nhiều người đang vội hoặc tập trung vào công việc cá nhân nên đơn giản là họ không có thời gian để tìm hiểu thêm về đề nghị của bạn. Bạn có thể tạo mã QR để quảng cáo cửa hàng hoặc cơ sở để hành khách có thể kiểm tra thông tin sau này.

3. QR code for Wi-Fi

3. Mã QR cho Wi-Fi

The ability to use the Internet at the airport is a matter of course. But people can get confused by the names of networks and not know which one to connect to. Display QR codes prominently in each area where a particular Wi-Fi is available, and passengers won't connect to the wrong networks. Optionally, set up a QR code for Wi-Fi with a password. In this case, you can limit access to the network, preventing possible failures due to the influx of users.

Khả năng sử dụng Internet tại sân bay là một vấn đề tất nhiên. Nhưng mọi người có thể bị nhầm lẫn bởi tên của các mạng và không biết nên kết nối với mạng nào. Hiển thị mã QR nổi bật ở từng khu vực có Wi-Fi cụ thể và hành khách sẽ không kết nối sai mạng. Theo tùy chọn, hãy thiết lập mã QR cho Wi-Fi bằng mật khẩu . Trong trường hợp này, bạn có thể giới hạn quyền truy cập vào mạng, ngăn ngừa các lỗi có thể xảy ra do lượng người dùng.

Mã QR WiFi
Mã QR đỗ xe

4. Parking via QR code

4. Giữ xe qua mã QR

Airport parking is a sore subject for all drivers. If you generate QR codes for such purposes, you can significantly simplify the parking process: reduce queues and help keep visitors from being late. You can also set up a payment method for parking via the QR code.

Bãi đậu xe sân bay là một chủ đề nhức nhối cho tất cả các tài xế. Nếu bạn tạo mã QR cho những mục đích như vậy, bạn có thể đơn giản hóa đáng kể quy trình đỗ xe: giảm thiểu hàng đợi và giúp khách không bị trễ. Bạn cũng có thể thiết lập phương thức thanh toán cho việc đỗ xe thông qua mã QR.

5. Contactless registration

5. Đăng ký không tiếp xúc

Multifunctional QR codes allow contactless use of check-in desks and electronic boarding passes. This approach reduces waiting times, minimizes contact with other people, reduces paperwork, and even helps take care of nature.

Mã QR đa chức năng cho phép sử dụng bàn làm thủ tục và thẻ lên máy bay điện tử không tiếp xúc. Cách tiếp cận này giúp giảm thời gian chờ đợi, giảm thiểu tiếp xúc với người khác, giảm thủ tục giấy tờ và thậm chí giúp chăm sóc thiên nhiên.

Mã QR không tiếp xúc
QR đi du lịch

As you can see, the QR code generator can facilitate and improve the interaction of users with content. You can generate the code with any content to fit a wide range of airport visitor needs. Arriving in a large or small city, people will notice QR codes in a broad variety of formats: on posters, check-in counters, shop signs, etc.

It’s enough to scan the QR code through a smartphone camera or a QR scanner to get all the necessary information without contact. It upgrades the experience of being at the airport!

Như bạn có thể thấy, trình tạo mã QR có thể tạo điều kiện thuận lợi và cải thiện sự tương tác của người dùng với nội dung. Bạn có thể tạo mã với bất kỳ nội dung nào để phù hợp với nhiều nhu cầu của khách tại sân bay. Đến một thành phố lớn hay nhỏ, mọi người sẽ nhận thấy mã QR ở nhiều định dạng khác nhau: trên áp phích, quầy tính tiền, bảng hiệu cửa hàng, v.v.

Chỉ cần quét mã QR qua camera của điện thoại thông minh hoặc máy quét QR để nhận tất cả thông tin cần thiết mà không cần liên hệ là đủ. Nó nâng cấp trải nghiệm khi ở sân bay!

Chia sẻ với bạn bè:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Bài viết này có hữu ích không?

Nhấn vào một ngôi sao để đánh giá!

Cảm ơn bạn đã bình chọn!

Xếp Hạng Trung Bình: 5 /5 Bình chọn: 1

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!

Bài viết mới nhất