Chọn kế hoạch tốt nhất cho bạn

Bạn có Cập nhật miễn phí không giới hạn và Hỗ trợ cao cấp trên mỗi gói.
Miễn phí

$0 /mo.

  • 100 Mã QR
  • Vô hạn Quét
  • Vô hạn Đặc trưng
  • Vô hạn Cả đời
  • Google ADS khi quét
Bắt đầu
Premium

$5 /mo.

  • Vô hạn Mã QR
  • Vô hạn Quét
  • Vô hạn Đặc trưng
  • Vô hạn Cả đời
  • KHÔNG CÓ QUẢNG CÁO CỦA Google khi quét
Bắt đầu

Các câu hỏi thường gặp