Varför använda QR-koder för personliga ändamål

Varför använda QR-koder för personliga ändamål

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

GENERERA QR-KOD
Personliga QR-koder
Online QR-kod

Vi är vana vid att det är lönsamt för företag att skapa en QR-kod online på grund av dess många fördelar. QR-koden hjälper till att öka publikens räckvidd, förbättra kundinteraktionen, avsevärt bidra till annonskampanjens framgång etc. Om alla dessa QR-teknikfördelar för företag är uppenbara, så funderar några få på vad QR-koder används till i vardagen av privatpersoner.

Vi är vana vid att det är lönsamt för företag att skapa en QR-kod online på grund av dess många fördelar. QR-koden hjälper till att öka publikens räckvidd, förbättra kundinteraktionen, avsevärt bidra till annonskampanjens framgång etc. Om alla dessa QR-teknikfördelar för företag är uppenbara, så funderar några få på vad QR-koder används till i vardagen av privatpersoner.

Creative QR code ideas for personal use

Kreativa QR-kodidéer för personligt bruk

The fact remains that a QR code generator can be a very useful tool in everyday life. Take a look at some interesting examples of QR code uses in everyday life and adopt this interactive find for your personal goals.

Faktum kvarstår att en QR-kodgenerator kan vara ett mycket användbart verktyg i vardagen. Ta en titt på några intressanta exempel på användning av QR-koder i vardagen och använd detta interaktiva fynd för dina personliga mål.

Idea number 1

Idé nummer 1

Simplify the event management

Förenkla evenemangshanteringen

If you've ever planned a family celebration or a massive event, then you know what a daunting task it can be. Organizing a children's birthday party, student party, business dinner, bachelorette party, or any other festivities requires enormous effort. How can a QR code generator help you?

Instead of explaining to each event participant their duties, create an Event QR code that will contain the file with the distribution of all tasks. Instead of inviting each guest, share a QR code on your social networks that will redirect to the post with the date, place and time of the celebration. People will only need to scan the code to get all the information they need. Optionally, you can protect your QR code with a password so that a limited circle of people can access the content.

Om du någonsin har planerat en familjefest eller en stor händelse, då vet du vilken skrämmande uppgift det kan vara. Att organisera en barnfödelsedagsfest, studentfest, affärsmiddag, svensexa eller andra festligheter kräver enorma ansträngningar. Hur kan en QR-kodgenerator hjälpa dig?

Istället för att förklara för varje evenemangsdeltagare deras skyldigheter, skapa en QR-kod för evenemang som kommer att innehålla filen med distributionen av alla uppgifter. Istället för att bjuda in varje gäst, dela en QR-kod på dina sociala nätverk som omdirigerar till inlägget med datum, plats och tid för firandet. Människor behöver bara skanna koden för att få all information de behöver. Alternativt kan du skydda din  QR-kod med ett lösenord så att en begränsad krets av personer kan komma åt innehållet.

QR-hantering
QR-teknik

Idea number 2

Idé nummer 2

Stand out from the competition

Stick ut från konkurrenterna

Imagine that you’re participating in a competition or applying for a vacancy. In any case, you’ll have many rivals, and your goal is to positively distinguish your candidacy from other candidates. Both the competition jury and HR managers have to process information about many applicants, but they’ll remember only a few.

Using modern QR technologies, you can distinguish your candidacy from other applicants. For example, create a presentation about your project, add a PDF to the QR code that will redirect to your resume, attach a link to your portfolio. For example, create a presentation about your project, add a PDF to the QR code that will redirect to your portfolio, or generate a QR code on resume of yours.

Föreställ dig att du deltar i en tävling eller söker en ledig tjänst. I vilket fall som helst kommer du att ha många rivaler, och ditt mål är att positivt särskilja din kandidatur från andra kandidater. Både tävlingsjuryn och personalcheferna måste behandla information om många sökande, men de kommer bara ihåg ett fåtal.

Med hjälp av modern QR-teknik kan du skilja din kandidatur från andra sökande. Skapa till exempel en presentation om ditt projekt, lägg till en PDF i QR-koden som kommer att omdirigera till ditt CV, bifoga en länk till din portfölj. Skapa till exempel en presentation om ditt projekt, lägg till en PDF till QR-koden som kommer att omdirigera till din portfölj eller generera en QR-kod på ditt CV.

Idea number 3

Idé nummer 3

Create the atmosphere you want

Skapa den atmosfär du vill ha

Photographs are a way to preserve precious memories and the opportunity to relive them. By creating such a nostalgic and soulful atmosphere, you’ll make any offline or online event unforgettable. But let's face it: PowerPoint slideshows are very outdated. An ideal alternative is to create the QR code with an image gallery.

For example, on the ME-QR service, you can add up to 20 photos to one QR code, thereby making a mini-gallery with link access. Then share the QR code with your friends or launch your gallery on the big screen with just one scan.

Fotografier är ett sätt att bevara värdefulla minnen och möjligheten att återuppleva dem. Genom att skapa en så nostalgisk och själfull atmosfär kommer du att göra alla offline- eller onlineevenemang oförglömliga. Men låt oss inse det: PowerPoint-bildspel är mycket föråldrade. Ett idealiskt alternativ är att skapa QR-koden med ett bildgalleri.

På ME-QR-tjänsten kan du till exempel lägga till upp till 20 bilder till en QR-kod och därigenom skapa ett minigalleri med länkåtkomst. Dela sedan QR-koden med dina vänner eller starta ditt galleri på den stora skärmen med bara en skanning.

QR-bildgalleri
Resande QR-kod

Idea number 4

Idé nummer 4

Get prepared for traveling

Förbered dig på att resa

It’s difficult to predict what documents you’ll need when traveling. Moreover, many tourists prefer to carry a minimum amount of things to travel light and not lose important papers.

Download all the necessary documents in the QR code and don't worry about anything. You can generate the QR code that will contain health insurance, passport, and other emergency files. For convenience, place the ready-made QR code on your suitcase, keychain, or phone case to get access to the files you need as quickly and effortlessly as possible.

Det är svårt att förutse vilka dokument du behöver när du reser. Dessutom föredrar många turister att ha med sig ett minimum av saker för att resa lätt och inte tappa viktiga papper.

Ladda ner alla nödvändiga dokument i QR-koden och oroa dig inte för någonting. Du kan generera QR-koden som kommer att innehålla sjukförsäkring, pass och andra nödfiler. För enkelhetens skull, placera den färdiga QR-koden på din resväska, nyckelring eller telefonfodral för att få tillgång till filerna du behöver så snabbt och enkelt som möjligt.

Idea number 5

Idé nummer 5

Share your contact information

Dela dina kontaktuppgifter

Traditional business cards are a thing of the past if you have electronic versions of them. You need only to create a QR code with the necessary information (name, phone, email, etc.) so that you can provide your data to another person at any time. This is a great option for both personal and business relationships.

Traditionella visitkort är ett minne blott om du har elektroniska versioner av dem. Du behöver bara skapa en QR-kod med nödvändig information (namn, telefon, e-post, etc.) så att du kan lämna dina uppgifter till en annan person när som helst. Detta är ett utmärkt alternativ för både personliga och affärsrelationer.

QR-kontaktkort

As you can see, the QR code is a storehouse of benefits. Use QR technology for personal purposes and make your life easier!

Som du kan se är QR-koden ett förråd av fördelar. Använd QR-teknik för personliga ändamål och gör ditt liv enklare!

Dela med vänner:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share
Senaste inläggen