Tại sao sử dụng mã QR cho mục đích cá nhân

Tại sao sử dụng mã QR cho mục đích cá nhân

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

TẠO MÃ QR
Mã QR cá nhân
Mã QR trực tuyến

Chúng ta đã quen với việc các doanh nghiệp tạo mã QR trực tuyến sẽ mang lại lợi nhuận vì nhiều ưu điểm của nó. Mã QR giúp tăng lượng người tiếp cận, cải thiện tương tác với khách hàng, góp phần đáng kể vào thành công của chiến dịch quảng cáo, v.v. Nếu tất cả những lợi ích của công nghệ QR này đối với các công ty là rõ ràng, thì ít người nghĩ xem mã QR được sử dụng để làm gì trong cuộc sống hàng ngày bởi tư nhân.

Chúng ta đã quen với việc các doanh nghiệp tạo mã QR trực tuyến sẽ mang lại lợi nhuận vì nhiều ưu điểm của nó. Mã QR giúp tăng lượng người tiếp cận, cải thiện tương tác với khách hàng, góp phần đáng kể vào thành công của chiến dịch quảng cáo, v.v. Nếu tất cả những lợi ích của công nghệ QR này đối với các công ty là rõ ràng, thì ít người nghĩ xem mã QR được sử dụng để làm gì trong cuộc sống hàng ngày bởi tư nhân.

Creative QR code ideas for personal use

Ý tưởng mã QR sáng tạo cho mục đích sử dụng cá nhân

The fact remains that a QR code generator can be a very useful tool in everyday life. Take a look at some interesting examples of QR code uses in everyday life and adopt this interactive find for your personal goals.

Thực tế là trình tạo mã QR có thể là một công cụ rất hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Hãy xem một số ví dụ thú vị về việc sử dụng mã QR trong cuộc sống hàng ngày và áp dụng phát hiện tương tác này cho các mục tiêu cá nhân của bạn.

Idea number 1

Ý tưởng số 1

Simplify the event management

Đơn giản hóa việc quản lý sự kiện

If you've ever planned a family celebration or a massive event, then you know what a daunting task it can be. Organizing a children's birthday party, student party, business dinner, bachelorette party, or any other festivities requires enormous effort. How can a QR code generator help you?

Instead of explaining to each event participant their duties, create an Event QR code that will contain the file with the distribution of all tasks. Instead of inviting each guest, share a QR code on your social networks that will redirect to the post with the date, place and time of the celebration. People will only need to scan the code to get all the information they need. Optionally, you can protect your QR code with a password so that a limited circle of people can access the content.

Nếu bạn đã từng lên kế hoạch cho một lễ kỷ niệm gia đình hoặc một sự kiện lớn, thì bạn sẽ biết nhiệm vụ đó có thể khó khăn như thế nào. Tổ chức tiệc sinh nhật cho trẻ em, tiệc sinh viên, bữa tối bàn công việc, tiệc độc thân hoặc bất kỳ lễ hội nào khác đều đòi hỏi nhiều nỗ lực. Trình tạo mã QR có thể giúp bạn như thế nào?

Thay vì giải thích cho từng người tham gia sự kiện về nhiệm vụ của họ, hãy tạo mã QR Sự kiện sẽ chứa tệp phân phối tất cả các nhiệm vụ. Thay vì mời từng khách, hãy chia sẻ mã QR trên các mạng xã hội của bạn. Mã này sẽ chuyển hướng đến bài đăng có ngày, địa điểm và thời gian diễn ra lễ kỷ niệm. Mọi người sẽ chỉ cần quét mã để có được tất cả thông tin họ cần. Theo tùy chọn, bạn có thể bảo vệ  mã QR của mình bằng mật khẩu để một nhóm người giới hạn có thể truy cập nội dung.

Quản lý QR
Công nghệ QR

Idea number 2

Ý tưởng số 2

Stand out from the competition

Nổi bật so với đối thủ

Imagine that you’re participating in a competition or applying for a vacancy. In any case, you’ll have many rivals, and your goal is to positively distinguish your candidacy from other candidates. Both the competition jury and HR managers have to process information about many applicants, but they’ll remember only a few.

Using modern QR technologies, you can distinguish your candidacy from other applicants. For example, create a presentation about your project, add a PDF to the QR code that will redirect to your resume, attach a link to your portfolio. For example, create a presentation about your project, add a PDF to the QR code that will redirect to your portfolio, or generate a QR code on resume of yours.

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang tham gia một cuộc thi hoặc ứng tuyển vào một vị trí tuyển dụng. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ có nhiều đối thủ và mục tiêu của bạn là làm cho ứng cử viên của bạn khác biệt với các ứng cử viên khác một cách tích cực. Cả ban giám khảo cuộc thi và các nhà quản lý nhân sự đều phải xử lý thông tin về nhiều ứng viên, nhưng họ sẽ chỉ nhớ một số ít.

Sử dụng các công nghệ QR hiện đại, bạn có thể phân biệt ứng viên của mình với những ứng viên khác. Ví dụ: tạo bản trình bày về dự án của bạn, thêm tệp PDF vào mã QR sẽ chuyển hướng đến sơ yếu lý lịch của bạn, đính kèm liên kết đến danh mục đầu tư của bạn. Ví dụ: tạo bản trình bày về dự án của bạn, thêm tệp PDF vào mã QR sẽ chuyển hướng đến danh mục đầu tư của bạn hoặc tạo mã QR trên sơ yếu lý lịch của bạn.

Idea number 3

Ý tưởng số 3

Create the atmosphere you want

Tạo bầu không khí bạn muốn

Photographs are a way to preserve precious memories and the opportunity to relive them. By creating such a nostalgic and soulful atmosphere, you’ll make any offline or online event unforgettable. But let's face it: PowerPoint slideshows are very outdated. An ideal alternative is to create the QR code with an image gallery.

For example, on the ME-QR service, you can add up to 20 photos to one QR code, thereby making a mini-gallery with link access. Then share the QR code with your friends or launch your gallery on the big screen with just one scan.

Những bức ảnh là một cách để lưu giữ những kỷ niệm quý giá và cơ hội để sống lại chúng. Bằng cách tạo ra một bầu không khí hoài cổ và có hồn như vậy, bạn sẽ làm cho bất kỳ sự kiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào trở nên khó quên. Nhưng hãy đối mặt với nó: trình chiếu PowerPoint đã rất lỗi thời. Một giải pháp thay thế lý tưởng là tạo mã QR bằng thư viện hình ảnh.

Ví dụ: trên dịch vụ ME-QR, bạn có thể thêm tối đa 20 ảnh vào một mã QR, từ đó tạo một thư viện nhỏ có quyền truy cập liên kết. Sau đó, chia sẻ mã QR với bạn bè hoặc khởi chạy bộ sưu tập của bạn trên màn hình lớn chỉ bằng một lần quét.

Thư viện ảnh QR
Mã QR du lịch

Idea number 4

Ý tưởng số 4

Get prepared for traveling

Chuẩn bị đi du lịch

It’s difficult to predict what documents you’ll need when traveling. Moreover, many tourists prefer to carry a minimum amount of things to travel light and not lose important papers.

Download all the necessary documents in the QR code and don't worry about anything. You can generate the QR code that will contain health insurance, passport, and other emergency files. For convenience, place the ready-made QR code on your suitcase, keychain, or phone case to get access to the files you need as quickly and effortlessly as possible.

Thật khó để dự đoán những tài liệu bạn sẽ cần khi đi du lịch. Hơn nữa, nhiều khách du lịch thích mang theo một lượng đồ tối thiểu để chuyến đi nhẹ nhàng và không bị mất các giấy tờ quan trọng.

Tải xuống tất cả các tài liệu cần thiết trong mã QR và đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Bạn có thể tạo mã QR chứa bảo hiểm y tế, hộ chiếu và các tệp khẩn cấp khác. Để thuận tiện, hãy đặt mã QR được tạo sẵn trên vali, móc khóa hoặc vỏ điện thoại của bạn để truy cập vào các tệp bạn cần một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất có thể.

Idea number 5

Ý tưởng số 5

Share your contact information

Chia sẻ thông tin liên lạc của bạn

Traditional business cards are a thing of the past if you have electronic versions of them. You need only to create a QR code with the necessary information (name, phone, email, etc.) so that you can provide your data to another person at any time. This is a great option for both personal and business relationships.

Danh thiếp truyền thống đã là dĩ vãng nếu bạn có phiên bản điện tử của chúng. Bạn chỉ cần tạo mã QR với các thông tin cần thiết (tên, điện thoại, email, v.v.) để bạn có thể cung cấp dữ liệu của mình cho người khác bất cứ lúc nào. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho cả các mối quan hệ cá nhân và kinh doanh.

Thẻ liên hệ QR

As you can see, the QR code is a storehouse of benefits. Use QR technology for personal purposes and make your life easier!

Như bạn có thể thấy, mã QR là một kho lợi ích. Sử dụng công nghệ QR cho mục đích cá nhân và làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn!

Chia sẻ với bạn bè:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Bài viết này có hữu ích không?

Nhấn vào một ngôi sao để đánh giá!

Cảm ơn bạn đã bình chọn!

Xếp Hạng Trung Bình: 0 /5 Bình chọn: 0

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!

Bài viết mới nhất