Waarom QR-codes gebruiken voor persoonlijke doeleinden

Waarom QR-codes gebruiken voor persoonlijke doeleinden

Om een ​​QR-code voor een link, video of afbeelding te maken - klik op onderstaande knop.

Om een ​​QR-code voor een link, video of afbeelding te maken - klik op onderstaande knop.

GENEREER QR-CODE
Persoonlijke QR-codes
Online QR-code

We zijn eraan gewend dat het voor bedrijven winstgevend is om online een QR-code te maken vanwege de vele voordelen. De QR-code helpt het bereik van het publiek te vergroten, de interactie met de klant te verbeteren, aanzienlijk bij te dragen aan het succes van de reclamecampagne, enz. Als al deze voordelen van QR-technologie voor bedrijven duidelijk zijn, denken een paar mensen na over waar QR-codes in het dagelijks leven voor worden gebruikt door particulieren.

We zijn eraan gewend dat het voor bedrijven winstgevend is om online een QR-code te maken vanwege de vele voordelen. De QR-code helpt het bereik van het publiek te vergroten, de interactie met de klant te verbeteren, aanzienlijk bij te dragen aan het succes van de reclamecampagne, enz. Als al deze voordelen van QR-technologie voor bedrijven duidelijk zijn, denken een paar mensen na over waar QR-codes in het dagelijks leven voor worden gebruikt door particulieren.

Creative QR code ideas for personal use

Creatieve QR-code-ideeën voor persoonlijk gebruik

The fact remains that a QR code generator can be a very useful tool in everyday life. Take a look at some interesting examples of QR code uses in everyday life and adopt this interactive find for your personal goals.

Het feit blijft dat een QR-codegenerator een zeer nuttig hulpmiddel kan zijn in het dagelijks leven. Bekijk enkele interessante voorbeelden van het gebruik van QR-codes in het dagelijks leven en gebruik deze interactieve vondst voor uw persoonlijke doelen.

Idea number 1

Idee nummer 1

Simplify the event management

Vereenvoudig het evenementenbeheer

If you've ever planned a family celebration or a massive event, then you know what a daunting task it can be. Organizing a children's birthday party, student party, business dinner, bachelorette party, or any other festivities requires enormous effort. How can a QR code generator help you?

Instead of explaining to each event participant their duties, create an Event QR code that will contain the file with the distribution of all tasks. Instead of inviting each guest, share a QR code on your social networks that will redirect to the post with the date, place and time of the celebration. People will only need to scan the code to get all the information they need. Optionally, you can protect your QR code with a password so that a limited circle of people can access the content.

Als je ooit een familiefeest of een groot evenement hebt gepland, dan weet je wat een ontmoedigende taak het kan zijn. Het organiseren van een kinderverjaardagsfeest, studentenfeest, zakendiner, vrijgezellenfeest of welke andere festiviteit dan ook, vergt een enorme inspanning. Hoe kan een QR-codegenerator u helpen?

In plaats van elke deelnemer aan het evenement hun taken uit te leggen, maakt u een QR-code voor het evenement die het bestand bevat met de verdeling van alle taken. In plaats van elke gast uit te nodigen, deel je een QR-code op je sociale netwerken die je doorverwijst naar de post met de datum, plaats en tijd van het feest. Mensen hoeven alleen de code te scannen om alle informatie te krijgen die ze nodig hebben. Optioneel kunt u uw  QR-code beveiligen met een wachtwoord , zodat een beperkte kring van mensen toegang heeft tot de inhoud.

QR-beheer
QR-technologie

Idea number 2

Idee nummer 2

Stand out from the competition

Onderscheid u van de concurrentie

Imagine that you’re participating in a competition or applying for a vacancy. In any case, you’ll have many rivals, and your goal is to positively distinguish your candidacy from other candidates. Both the competition jury and HR managers have to process information about many applicants, but they’ll remember only a few.

Using modern QR technologies, you can distinguish your candidacy from other applicants. For example, create a presentation about your project, add a PDF to the QR code that will redirect to your resume, attach a link to your portfolio. For example, create a presentation about your project, add a PDF to the QR code that will redirect to your portfolio, or generate a QR code on resume of yours.

Stel, je doet mee aan een prijsvraag of solliciteert op een vacature. In ieder geval heb je veel rivalen en je doel is om je kandidatuur positief te onderscheiden van andere kandidaten. Zowel de wedstrijdjury als HR-managers moeten informatie over veel sollicitanten verwerken, maar ze zullen er maar een paar onthouden.

Met behulp van moderne QR-technologieën kunt u uw kandidatuur onderscheiden van andere sollicitanten. Maak bijvoorbeeld een presentatie over uw project, voeg een pdf toe aan de QR-code die doorverwijst naar uw cv, voeg een link naar uw portfolio toe. Maak bijvoorbeeld een presentatie over uw project, voeg een PDF toe aan de QR-code die u doorverwijst naar uw portfolio, of genereer een QR-code op uw cv.

Idea number 3

Idee nummer 3

Create the atmosphere you want

Creëer de sfeer die jij wilt

Photographs are a way to preserve precious memories and the opportunity to relive them. By creating such a nostalgic and soulful atmosphere, you’ll make any offline or online event unforgettable. But let's face it: PowerPoint slideshows are very outdated. An ideal alternative is to create the QR code with an image gallery.

For example, on the ME-QR service, you can add up to 20 photos to one QR code, thereby making a mini-gallery with link access. Then share the QR code with your friends or launch your gallery on the big screen with just one scan.

Foto's zijn een manier om dierbare herinneringen te bewaren en ze opnieuw te beleven. Door zo'n nostalgische en soulvolle sfeer te creëren, maak je elk offline of online evenement onvergetelijk. Maar laten we eerlijk zijn: PowerPoint-diavoorstellingen zijn erg verouderd. Een ideaal alternatief is om de QR-code te maken met een afbeeldingengalerij.

Op de ME-QR-service kunt u bijvoorbeeld tot 20 foto's aan één QR-code toevoegen, waardoor u een minigalerij met linktoegang maakt. Deel vervolgens de QR-code met je vrienden of start je galerij op het grote scherm met slechts één scan.

QR-afbeeldingengalerij
QR-code reizen

Idea number 4

Idee nummer 4

Get prepared for traveling

Bereid je voor op reizen

It’s difficult to predict what documents you’ll need when traveling. Moreover, many tourists prefer to carry a minimum amount of things to travel light and not lose important papers.

Download all the necessary documents in the QR code and don't worry about anything. You can generate the QR code that will contain health insurance, passport, and other emergency files. For convenience, place the ready-made QR code on your suitcase, keychain, or phone case to get access to the files you need as quickly and effortlessly as possible.

Het is moeilijk te voorspellen welke documenten je nodig hebt als je op reis gaat. Bovendien geven veel toeristen er de voorkeur aan om een ​​minimum aan spullen mee te nemen om licht te reizen en geen belangrijke papieren te verliezen.

Download alle benodigde documenten in de QR-code en maak je nergens zorgen over. U kunt de QR-code genereren die ziektekostenverzekering, paspoort en andere nooddossiers zal bevatten. Plaats voor het gemak de kant-en-klare QR-code op je koffer, sleutelhanger of telefoonhoesje om zo snel en moeiteloos mogelijk toegang te krijgen tot de bestanden die je nodig hebt.

Idea number 5

Idee nummer 5

Share your contact information

Deel uw contactgegevens

Traditional business cards are a thing of the past if you have electronic versions of them. You need only to create a QR code with the necessary information (name, phone, email, etc.) so that you can provide your data to another person at any time. This is a great option for both personal and business relationships.

Traditionele visitekaartjes behoren tot het verleden als u er elektronische versies van heeft. U hoeft alleen een QR-code aan te maken met de nodige informatie (naam, telefoon, e-mail, enz.) zodat u uw gegevens op elk moment aan een andere persoon kunt verstrekken. Dit is een geweldige optie voor zowel persoonlijke als zakelijke relaties.

QR-contactkaart

As you can see, the QR code is a storehouse of benefits. Use QR technology for personal purposes and make your life easier!

Zoals u kunt zien, is de QR-code een opslagplaats van voordelen. Gebruik QR-technologie voor persoonlijke doeleinden en maak uw leven gemakkelijker!

Delen met vrienden:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share
Laatste berichten