Sự kết hợp của mã QR tương tác và biểu ngữ quảng cáo trực tuyến

Sự kết hợp của mã QR tương tác và biểu ngữ quảng cáo trực tuyến

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

TẠO MÃ QR
Mã QR biểu ngữ

The use of web banners is a common method of promoting companies, goods, and services on the Internet. Though new strategies and techniques have appeared over the past decade in modern marketing, banner advertising has been, is, and will be in demand.

Việc sử dụng các biểu ngữ web là một phương pháp phổ biến để quảng bá các công ty, hàng hóa và dịch vụ trên Internet. Mặc dù các chiến lược và kỹ thuật mới đã xuất hiện trong thập kỷ qua trong tiếp thị hiện đại, quảng cáo biểu ngữ đã, đang và sẽ có nhu cầu.

What could be more popular than an advertising banner? The same web banner with an interactive code. If you generate a QR code and place it on the banner, you will significantly expand the reach of your advertising and increase its effectiveness.

Điều gì có thể phổ biến hơn một biểu ngữ quảng cáo? Cùng một biểu ngữ web với một mã tương tác. Nếu bạn tạo mã QR và đặt nó trên biểu ngữ, bạn sẽ mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận quảng cáo của mình và tăng hiệu quả của nó.

How a QR code impacts the web banner success

Cách mã QR tác động đến sự thành công của biểu ngữ web

A banner on a site can be static or animated, big or compact, with or without a call to action. By clicking on it, the user goes to the landing page. Therefore, the objective of banner advertising is simple: to attract as much traffic as possible to the site and create a positive attitude towards the advertised product.

Biểu ngữ trên trang web có thể ở dạng tĩnh hoặc động, lớn hoặc nhỏ gọn, có hoặc không có lời kêu gọi hành động. Bằng cách nhấp vào nó, người dùng sẽ chuyển đến trang đích. Do đó, mục tiêu của quảng cáo biểu ngữ rất đơn giản: thu hút càng nhiều lưu lượng truy cập vào trang web càng tốt và tạo thái độ tích cực đối với sản phẩm được quảng cáo.

Biểu ngữ QR trên web
Mã QR thống kê Mã QR động

However, advertisers are constantly facing the phenomenon of “banner blindness,” when website visitors do not notice or deliberately ignore advertisements. Fortunately, this difficulty is overcome thanks to the QR code generator. A banner with an interactive QR code has the following advantages:

Tuy nhiên, các nhà quảng cáo liên tục phải đối mặt với hiện tượng “banner blind”, khi người truy cập website không để ý hoặc cố tình bỏ qua quảng cáo. May mắn thay, khó khăn này được khắc phục nhờ trình tạo mã QR. Một banner có mã QR tương tác có những ưu điểm sau:

– unique design. The graphic style of the QR code attracts attention with its uniqueness in contrast to typical and, frankly, outdated advertisements;

- thiết kế độc nhất. Phong cách đồ họa của mã QR thu hút sự chú ý với tính độc đáo của nó trái ngược với các quảng cáo điển hình và nói thẳng ra là đã lỗi thời;

– valuable content. If you create a QR code online, you can add to it any content that cannot be placed on an advertising banner, such as a PDF instruction;

- nội dung có giá trị. Nếu bạn tạo mã QR trực tuyến, bạn có thể thêm vào đó bất kỳ nội dung nào không thể đặt trên biểu ngữ quảng cáo, chẳng hạn như hướng dẫn PDF;

– ease of use. The user only needs to scan the code through a smartphone camera or a QR scanner to access the necessary information.

- dễ sử dụng. Người dùng chỉ cần quét mã qua camera của điện thoại thông minh hoặc máy quét QR để truy cập thông tin cần thiết.

Máy quét QR

By the way, if you decide to create the QR code of a dynamic type, then you can use your web banner even more successfully. In this case, its content can be easily edited, for example, by replacing an expired discount coupon with a current one. You will also have access to valuable scan statistics.

Nhân tiện, nếu bạn quyết định tạo mã QR kiểu động, thì bạn có thể sử dụng biểu ngữ web của mình thành công hơn nữa. Trong trường hợp này, nội dung của nó có thể dễ dàng chỉnh sửa, chẳng hạn như bằng cách thay thế phiếu giảm giá đã hết hạn bằng phiếu giảm giá hiện tại. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào số liệu thống kê quét có giá trị.

Examples of banner advertisements with QR codes

Ví dụ về banner quảng cáo với mã QR

At first sight, a web banner seems to be quite a functional advertising method. But in fact, its functions are quite limited and only provide the option to distribute links. If you want to share content in some other format, it will not work.

Thoạt nhìn, biểu ngữ web dường như là một phương thức quảng cáo hữu dụng. Nhưng trên thực tế, các chức năng của nó khá hạn chế và chỉ cung cấp tùy chọn phân phối liên kết. Nếu bạn muốn chia sẻ nội dung ở một số định dạng khác, nó sẽ không hoạt động.

Ví dụ về Quảng cáo QR
Biểu ngữ QR ứng dụng

For example, a user can’t download a mobile application through a web banner. You can only redirect the user to the app description page, but you'll need to search the app in the store to download it. When QR technology comes into play, your web banner becomes more functional. In addition to advertising content, the banner will contain a code that, after scanning, will allow the user to access the desired content. For example, you can install the application through a QR code for App Store or Google Play.

Ví dụ: người dùng không thể tải xuống ứng dụng dành cho thiết bị di động thông qua biểu ngữ web. Bạn chỉ có thể chuyển hướng người dùng đến trang mô tả ứng dụng nhưng bạn sẽ cần tìm kiếm ứng dụng trong cửa hàng để tải xuống. Khi công nghệ QR phát huy tác dụng, biểu ngữ web của bạn sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài nội dung quảng cáo, banner sẽ chứa một đoạn mã mà sau khi quét sẽ cho phép người dùng truy cập vào nội dung mong muốn. Ví dụ: bạn có thể cài đặt ứng dụng thông qua mã QR cho App Store hoặc Google Play.

This is just one example of how to create a QR code for a web banner and make it more effective. You can also use the codes in other areas:

Đây chỉ là một ví dụ về cách tạo mã QR cho biểu ngữ web và làm cho nó hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể sử dụng mã trong các lĩnh vực khác:

– as a restaurant owner, you can advertize your food delivery app. To attract the maximum attention of customers, it is worth placing a QR code with a discount coupon on a web banner and adding a motivational call to action;

– với tư cách là chủ nhà hàng, bạn có thể quảng cáo ứng dụng giao đồ ăn của mình. Để thu hút sự chú ý tối đa của khách hàng, bạn nên đặt mã QR có phiếu giảm giá trên biểu ngữ web và thêm lời kêu gọi hành động;

Biểu ngữ QR nhà hàng
Biểu ngữ QR sự kiện

– online banner ads are great for publishers to promote new books. Add a PDF with the first chapter to the QR code to familiarize the audience with the plot of the story and intrigue them to read the book continuation;

– quảng cáo biểu ngữ trực tuyến rất tốt cho các nhà xuất bản để quảng bá sách mới. Thêm một tệp PDF có chương đầu tiên vào mã QR để khán giả làm quen với cốt truyện và khiến họ muốn đọc phần tiếp theo của cuốn sách;

– in event marketing, attracting as many visitors as possible to a particular event is critical. Make it spectacular by generating a QR code with the event presentation in PowerPoint.

– trong tiếp thị sự kiện, việc thu hút càng nhiều du khách càng tốt đến một sự kiện cụ thể là rất quan trọng. Làm cho sự kiện trở nên ngoạn mục bằng cách tạo mã QR với bản trình bày sự kiện trong PowerPoint.

Indeed, QR technology can breathe new life into banner advertising. Potential clients will notice your advertisements, they will click on them with interest, and they will be more likely to follow targeted links. Therefore, if you decide to create a QR code for your web banner, you are increasing the effectiveness of your advertising.

Thật vậy, công nghệ QR có thể thổi sức sống mới vào quảng cáo biểu ngữ. Khách hàng tiềm năng sẽ chú ý đến quảng cáo của bạn, họ sẽ nhấp vào chúng với sự quan tâm và họ sẽ có nhiều khả năng theo các liên kết được nhắm mục tiêu hơn. Do đó, nếu bạn quyết định tạo mã QR cho biểu ngữ web của mình, bạn đang tăng hiệu quả cho quảng cáo của mình.

Chia sẻ với bạn bè:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Bài viết này có hữu ích không?

Nhấn vào một ngôi sao để đánh giá!

Cảm ơn bạn đã bình chọn!

Xếp Hạng Trung Bình: 0 /5 Bình chọn: 0

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!

Bài viết mới nhất