Cơ hội mới được cung cấp bởi mã QR cho các phòng tập thể dục và phòng tập thể dục

Cơ hội mới được cung cấp bởi mã QR cho các phòng tập thể dục và phòng tập thể dục

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

TẠO MÃ QR
Mã QR tập thể dục
QR kinh doanh thể thao

Trong vài năm qua, những câu hỏi về lối sống lành mạnh đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Mọi người bắt đầu lắng nghe nhiều hơn lời khuyên của các chuyên gia: được bác sĩ kiểm tra thường xuyên, ưu tiên thực phẩm lành mạnh, bỏ thói quen xấu, tập thể thao. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các phòng tập thể hình mới và các câu lạc bộ thể thao dành cho các môn thể thao nghiệp dư thường xuyên được mở ra.

Despite the high demand, the owners of sports centers are always focused on maintaining and developing the business. They need to expand their customer base, improve awareness, and increase profitability. Today you’ll learn how QR technology can help achieve these goals and how to make a QR code for free.

Trong vài năm qua, những câu hỏi về lối sống lành mạnh đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Mọi người bắt đầu lắng nghe nhiều hơn lời khuyên của các chuyên gia: được bác sĩ kiểm tra thường xuyên, ưu tiên thực phẩm lành mạnh, bỏ thói quen xấu, tập thể thao. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các phòng tập thể hình mới và các câu lạc bộ thể thao dành cho các môn thể thao nghiệp dư thường xuyên được mở ra.

Dù nhu cầu cao nhưng chủ các trung tâm thể thao luôn chú trọng duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh. Họ cần mở rộng cơ sở khách hàng, nâng cao nhận thức và tăng khả năng sinh lời. Hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu cách công nghệ QR có thể giúp đạt được những mục tiêu này và cách tạo mã QR miễn phí.

What value does QR technology bring to the sports business?

Công nghệ QR mang lại giá trị gì cho ngành kinh doanh thể thao?

Clients are very selective nowadays. When it comes to buying any product or service, they choose carefully: they study reviews, get their first free visit, and pay attention to the service quality and other aspects. Therefore, owners of fitness studios and gyms need to offer an entirely new level of service in order to attract the attention of potential customers in a highly competitive environment.

The QR code generator is a modern and functional tool to improve the user experience for your new and regular clients. Just a few clicks on a smartphone, one instant QR code scanning by a camera or a QR scanner - and the client immediately plunges into a convenient and safe interaction with you in the fitness club or outside it.

At the same time, you don’t need special skills or paid tools to generate a QR code. With ME-QR service, you can easily and quickly create the QR code online from scratch.

Khách hàng ngày nay rất kén chọn. Khi mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, họ lựa chọn cẩn thận: họ nghiên cứu các bài đánh giá, được miễn phí lần đầu tiên và chú ý đến chất lượng dịch vụ cũng như các khía cạnh khác. Do đó, chủ sở hữu của các phòng tập thể dục và phòng tập thể dục cần cung cấp một cấp độ dịch vụ hoàn toàn mới để thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng trong một môi trường cạnh tranh cao.

Trình tạo mã QR là một công cụ hiện đại và chức năng để cải thiện trải nghiệm người dùng cho khách hàng mới và khách hàng thường xuyên của bạn. Chỉ cần một vài cú nhấp chuột trên điện thoại thông minh, một lần quét mã QR tức thì bằng máy ảnh hoặc máy quét QR - và khách hàng ngay lập tức tham gia vào hoạt động tương tác thuận tiện và an toàn với bạn trong hoặc ngoài câu lạc bộ thể dục.

Đồng thời, bạn không cần các kỹ năng đặc biệt hoặc công cụ trả phí để tạo mã QR. Với dịch vụ ME-QR, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng tạo mã QR trực tuyến từ đầu.

Tạo mã QR

How you can use the QR code for gyms

Cách bạn có thể sử dụng mã QR cho phòng tập thể dục

You can use the QR code in the sports industry for various purposes and tasks. For example, for providing contactless registration of a client during a visit, advertising your gym online or offline, selling sports nutrition, disseminating information about special offers, etc. We also recommend trying the following effective ideas.

Bạn có thể sử dụng mã QR trong ngành thể thao cho nhiều mục đích và nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ: để cung cấp đăng ký không tiếp xúc cho khách hàng trong một lần truy cập, quảng cáo phòng tập thể dục của bạn trực tuyến hoặc ngoại tuyến, bán dinh dưỡng thể thao, phổ biến thông tin về các ưu đãi đặc biệt, v.v. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên thử các ý tưởng hiệu quả sau.

Danh sách phát QR

Workout playlists

danh sách bài tập

Music can energize and set you in the right mood during a workout. Generate a QR code with energetic and engaging playlists for clients. It can be a music selection on YouTube Music, Spotify, SoundCloud, or any of your audio files.

Âm nhạc có thể tiếp thêm năng lượng và giúp bạn có tâm trạng thích hợp trong khi tập luyện. Tạo mã QR với danh sách phát sôi động và hấp dẫn cho khách hàng. Nó có thể là một lựa chọn âm nhạc trên YouTube Music, Spotify, SoundCloud hoặc bất kỳ tệp âm thanh nào của bạn .

Hướng dẫn QR

Instruction for sports equipment

Hướng dẫn dụng cụ thể thao

How to work with one or another fitness machine or gym equipment, how to perform a specific exercise correctly - such tips will be useful for both beginners and those who regularly attend the gym. To do this, you can make the QR code with a link to a video or a detailed text description.

Cách làm việc với một hoặc một máy tập thể dục hoặc thiết bị tập thể dục khác, cách thực hiện một bài tập cụ thể một cách chính xác - những lời khuyên như vậy sẽ hữu ích cho cả người mới bắt đầu và những người thường xuyên đến phòng tập thể dục. Để thực hiện việc này, bạn có thể tạo mã QR bằng liên kết đến video hoặc mô tả văn bản chi tiết.

Phản hồi QR

Feedback collection via Google Forms

Thu thập phản hồi qua Google Biểu mẫu

Customer feedback is incredibly valuable information. It’ll help you figure out what needs to be improved in your gym and then work on offering your clients more. With QR codes, you can easily collect reviews, because it won’t be difficult for clients to simply scan the code and answer a couple of questions to share their opinion.

Phản hồi của khách hàng là thông tin vô cùng quý giá. Nó sẽ giúp bạn tìm ra những gì cần được cải thiện trong phòng tập thể dục của bạn và sau đó làm việc để cung cấp cho khách hàng của bạn nhiều hơn nữa. Với mã QR, bạn có thể dễ dàng thu thập các đánh giá vì khách hàng sẽ không gặp khó khăn gì khi chỉ cần quét mã và trả lời một số câu hỏi để chia sẻ ý kiến ​​của họ.

Mạng xã hội QR

Recognition in social networks

Công nhận trong các mạng xã hội

Most clients will want to follow your gym's social media account. There they can receive the latest news of what’s happening in your gym, ask questions to the staff, learn about special offers, and more. In turn, you’ll have a great opportunity to advertise and interact with your audience. To make it easier for users to find your account on the social network, you can create a QR code that links directly to your account.

Hầu hết khách hàng sẽ muốn theo dõi tài khoản truyền thông xã hội của phòng tập thể dục của bạn. Ở đó, họ có thể nhận được những tin tức mới nhất về những gì đang diễn ra trong phòng tập thể dục của bạn, đặt câu hỏi cho nhân viên, tìm hiểu về các ưu đãi đặc biệt, v.v. Đổi lại, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để quảng cáo và tương tác với khán giả của mình. Để giúp người dùng tìm thấy tài khoản của bạn trên mạng xã hội dễ dàng hơn, bạn có thể tạo mã QR liên kết trực tiếp với tài khoản của mình.

Not every advertising campaign can catch the attention of the audience, motivate them to buy a product or service, make a profit, etc. Especially when it comes to such a competitive area as sports services. Therefore, use the QR code generator and interactive QR codes. This smart, easy-to-use, and effective tool will help you take your business to the next level!

Không phải mọi chiến dịch quảng cáo đều có thể thu hút sự chú ý của khán giả, thúc đẩy họ mua sản phẩm hoặc dịch vụ, tạo ra lợi nhuận, v.v. Đặc biệt là khi nói đến lĩnh vực cạnh tranh như dịch vụ thể thao. Do đó, hãy sử dụng trình tạo mã QR và mã QR tương tác. Công cụ thông minh, dễ sử dụng và hiệu quả này sẽ giúp bạn đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới!

Chia sẻ với bạn bè:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Bài viết này có hữu ích không?

Nhấn vào một ngôi sao để đánh giá!

Cảm ơn bạn đã bình chọn!

Xếp Hạng Trung Bình: 0 /5 Bình chọn: 0

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!

Bài viết mới nhất