Hur QR-koder gör turismen mer intressant och underhållande

Hur QR-koder gör turismen mer intressant och underhållande

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

GENERERA QR-KOD
QR turism

För många moderna människor är att resa till andra länder och städer en möjlighet att koppla av, förändra landskapet och lära sig och se något nytt. På grund av det överflöd av erbjudanden och nuvarande restriktioner som förhindrar resor, måste turistföretagare leta efter nya, engagerande och uppdaterade idéer.

För många moderna människor är att resa till andra länder och städer en möjlighet att koppla av, förändra landskapet och lära sig och se något nytt. På grund av det överflöd av erbjudanden och nuvarande restriktioner som förhindrar resor, måste turistföretagare leta efter nya, engagerande och uppdaterade idéer.

For this reason, more and more hotels and restaurants, museums and art galleries, agencies, and other organizations in the tourism industry are using QR code generators and dynamic QR codes. They can not only help keep your business afloat but also contribute to its significant growth.

Av denna anledning använder fler och fler hotell och restauranger,  museer och konstgallerier , byråer och andra organisationer inom turistnäringen QR-kodgeneratorer och dynamiska QR-koder. De kan inte bara hjälpa till att hålla ditt företag flytande utan också bidra till dess betydande tillväxt.

Dynamiska QR-koder

QR codes and tourism interconnection

QR-koder och turism sammankoppling

Almost immediately after the opportunity to create a QR code arose, this technology attracted attention. QR technology created a kind of bridge that could connect the online and offline world.

 

Imagine that one person is walking down an unfamiliar street in a completely unfamiliar city. Where would one like to go? - the tourist is going to ask Google or search Google Maps for entertainment. But what if a traveler scans a QR code through a QR scanner or a smartphone camera and instantly moves forward towards their plans? It's much easier and more interesting.

 

That’s why you should create a QR code online. The type of your business doesn’t matter, because you can encrypt any content into a code: from a simple link to a website to audio tips on how to get to your establishment.

Nästan omedelbart efter att möjligheten att skapa en QR-kod uppstod väckte denna teknik uppmärksamhet. QR-tekniken skapade en sorts bro som kunde koppla samman online- och offlinevärlden.

 

Föreställ dig att en person går på en okänd gata i en helt okänd stad. Vart skulle man vilja åka? - turisten kommer att fråga Google eller söka på Google Maps efter underhållning. Men vad händer om en resenär skannar en QR-kod genom en QR-skanner eller en smartphonekamera och omedelbart går framåt mot sina planer? Det är mycket enklare och mer intressant.

 

Det är därför du bör skapa en QR-kod online. Typen av ditt företag spelar ingen roll, eftersom du kan kryptera allt innehåll till en kod: från en enkel länk till en webbplats till ljudtips om hur du tar dig till din anläggning.

QR-kodgenerator
Jag QR City

Plus, why not take advantage of the opportunity to make money using content? To do this, there is Me City - a service that pays a person who has generated a QR code with any interesting information for a tourist. The more scans and views you have, the higher your reward is.

The Me City project fits perfectly into the concept of the tourism industry. If you try to create a QR code, you’ll simultaneously develop your business and receive passive income from monetizing your useful content for tourists. The main thing is that your code attracts attention and encourages users to scan it.

Plus, varför inte utnyttja möjligheten att tjäna pengar på innehåll? För att göra detta finns Me City - en tjänst som betalar en person som har genererat en QR-kod med någon intressant information för en turist. Ju fler skanningar och visningar du har, desto högre blir din belöning.

Me City-projektet passar perfekt in i konceptet för turistnäringen. Om du försöker skapa en QR-kod kommer du samtidigt att utveckla ditt företag och få passiv inkomst från att tjäna pengar på ditt användbara innehåll för turister. Huvudsaken är att din kod drar till sig uppmärksamhet och uppmuntrar användare att skanna den.

How to use QR codes in the tourism business

Hur man använder QR-koder i turistbranschen

So, in New York, many codes are located in Central Park. This is a whole project, which is aimed at attracting more attention of citizens and city guests to its sights.

Try and make a QR code using a link, video, audio, image, or any other content. Use these proven and successful ideas.

Så i New York finns många koder i Central Park. Detta är ett helt projekt, som syftar till att locka mer uppmärksamhet från medborgare och stadsgäster till dess sevärdheter.

Försök skapa en QR-kod med hjälp av en länk, video, ljud, bild eller annat innehåll. Använd dessa beprövade och framgångsrika idéer.

Create a QR code guide

If tourists don’t know about you, they won’t be able to visit your establishment. And since no traveler knows a place the way a local does, you have every chance of creating a great guidebook. Try making a PowerPoint presentation by adding the best places and establishments that are recommended to visit, and then generate a QR code. Try to place the code in crowded places that have a large flow of tourists.

Skapa en QR-kodguide

Om turister inte vet om dig kommer de inte att kunna besöka din anläggning. Och eftersom ingen resenär känner till en plats som en lokal gör, har du alla möjligheter att skapa en bra guidebok. Testa att göra en PowerPoint-presentation genom att lägga till de bästa platserna och anläggningarna som rekommenderas att besöka och generera sedan en QR-kod. Försök att placera koden på trånga platser som har ett stort flöde av turister.

QR-guide
QR-annonsering

Advertize

Tourists are interested not only in the classic city sights. They’re also concerned about everyday issues: where to sleep, eat, etc.Therefore, a great option is to advertize establishments that every traveler needs, like a hostel, restaurant, food outlet, or hotel, with a QR code. To do this, create a QR code with a link to the website or social media accounts of your establishment.

Annonsera

Turister är inte bara intresserade av de klassiska stadens sevärdheter. De är också bekymrade över vardagliga frågor: var man ska sova, äta, etc. Därför är ett bra alternativ att annonsera anläggningar som varje resenär behöver, som ett vandrarhem, restaurang, matställe eller hotell, med en QR-kod. För att göra detta, skapa en QR-kod med en länk till din anläggnings webbplats eller konton för sociala medier.

Post a QR code for invitation

This may be an invitation to a concert, exhibition, competition, or other events. It’s important not only to create a QR code online but also to work on its design, for example, choose a catchy color, add a frame, and so on. Your code should grab the attention and interest of the traveler.

Lägg upp en QR-kod för inbjudan

Detta kan vara en inbjudan till en konsert, utställning, tävling eller andra evenemang. Det är viktigt att inte bara skapa en QR-kod online utan också att arbeta med dess design, till exempel välja en catchy färg, lägga till en ram och så vidare. Din kod bör fånga resenärens uppmärksamhet och intresse.

QR-evenemang

Indeed, the QR code generator is a very useful tool for the tourism industry. Try to make QR codes for tourism and assess its benefits!

Faktum är att QR-kodgeneratorn är ett mycket användbart verktyg för turistnäringen. Försök att göra QR-koder för turism och bedöm dess fördelar!

Dela med vänner:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Var den här artikeln till hjälp?

Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Tack för din röst!

Genomsnittligt betyg: 0 /5 Röster: 0

Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Senaste inläggen