Cách mã QR làm cho du lịch trở nên thú vị và giải trí hơn

Cách mã QR làm cho du lịch trở nên thú vị và giải trí hơn

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

TẠO MÃ QR
QR Du lịch

Đối với nhiều người hiện đại, du lịch đến các quốc gia và thành phố khác là cơ hội để thư giãn, thay đổi phong cảnh, học hỏi và khám phá những điều mới mẻ. Do có quá nhiều ưu đãi và những hạn chế hiện tại cản trở việc đi du lịch, các chủ doanh nghiệp du lịch phải tìm kiếm những ý tưởng mới, hấp dẫn và cập nhật.

Đối với nhiều người hiện đại, du lịch đến các quốc gia và thành phố khác là cơ hội để thư giãn, thay đổi phong cảnh, học hỏi và khám phá những điều mới mẻ. Do có quá nhiều ưu đãi và những hạn chế hiện tại cản trở việc đi du lịch, các chủ doanh nghiệp du lịch phải tìm kiếm những ý tưởng mới, hấp dẫn và cập nhật.

For this reason, more and more hotels and restaurants, museums and art galleries, agencies, and other organizations in the tourism industry are using QR code generators and dynamic QR codes. They can not only help keep your business afloat but also contribute to its significant growth.

Vì lý do này, ngày càng có nhiều khách sạn và nhà hàng,  bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật , cơ quan và các tổ chức khác trong ngành du lịch đang sử dụng trình tạo mã QR và mã QR động. Họ không chỉ có thể giúp duy trì hoạt động kinh doanh của bạn mà còn góp phần vào sự tăng trưởng đáng kể của nó.

Mã QR động

QR codes and tourism interconnection

QR code và kết nối du lịch

Almost immediately after the opportunity to create a QR code arose, this technology attracted attention. QR technology created a kind of bridge that could connect the online and offline world.

 

Imagine that one person is walking down an unfamiliar street in a completely unfamiliar city. Where would one like to go? - the tourist is going to ask Google or search Google Maps for entertainment. But what if a traveler scans a QR code through a QR scanner or a smartphone camera and instantly moves forward towards their plans? It's much easier and more interesting.

 

That’s why you should create a QR code online. The type of your business doesn’t matter, because you can encrypt any content into a code: from a simple link to a website to audio tips on how to get to your establishment.

Gần như ngay lập tức sau khi có cơ hội tạo mã QR, công nghệ này đã thu hút sự chú ý. Công nghệ QR đã tạo ra một loại cầu nối có thể kết nối thế giới trực tuyến và ngoại tuyến.

 

Hãy tưởng tượng rằng một người đang đi trên một con phố xa lạ trong một thành phố hoàn toàn xa lạ. Một người muốn đi đâu? - khách du lịch sẽ hỏi Google hoặc tìm kiếm Google Maps để giải trí. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một khách du lịch quét mã QR thông qua máy quét QR hoặc máy ảnh trên điện thoại thông minh và ngay lập tức tiến tới kế hoạch của họ? Nó dễ dàng và thú vị hơn nhiều.

 

Đó là lý do tại sao bạn nên tạo mã QR trực tuyến. Loại hình doanh nghiệp của bạn không thành vấn đề, bởi vì bạn có thể mã hóa bất kỳ nội dung nào thành mã: từ một liên kết đơn giản đến một trang web đến các lời khuyên bằng âm thanh về cách đi đến cơ sở của bạn.

Trình tạo mã QR
Thành phố tôi QR

Plus, why not take advantage of the opportunity to make money using content? To do this, there is Me City - a service that pays a person who has generated a QR code with any interesting information for a tourist. The more scans and views you have, the higher your reward is.

The Me City project fits perfectly into the concept of the tourism industry. If you try to create a QR code, you’ll simultaneously develop your business and receive passive income from monetizing your useful content for tourists. The main thing is that your code attracts attention and encourages users to scan it.

Ngoài ra, tại sao không tận dụng cơ hội kiếm tiền bằng cách sử dụng nội dung? Để làm được điều này, có Me City - một dịch vụ trả tiền cho người đã tạo mã QR với bất kỳ thông tin thú vị nào cho khách du lịch. Bạn càng có nhiều lượt quét và xem, phần thưởng của bạn càng cao.

Dự án Me City hoàn toàn phù hợp với khái niệm về ngành du lịch. Nếu cố gắng tạo mã QR, bạn sẽ đồng thời phát triển doanh nghiệp của mình và nhận thu nhập thụ động từ việc kiếm tiền từ nội dung hữu ích của mình cho khách du lịch. Điều chính là mã của bạn thu hút sự chú ý và khuyến khích người dùng quét nó.

How to use QR codes in the tourism business

Cách sử dụng mã QR trong kinh doanh du lịch

So, in New York, many codes are located in Central Park. This is a whole project, which is aimed at attracting more attention of citizens and city guests to its sights.

Try and make a QR code using a link, video, audio, image, or any other content. Use these proven and successful ideas.

Vì vậy, ở New York, nhiều mã được đặt ở Công viên Trung tâm. Đây là toàn bộ dự án nhằm thu hút sự chú ý nhiều hơn của người dân và khách thành phố đến các điểm tham quan của nó.

Hãy thử và tạo mã QR bằng liên kết, video, âm thanh, hình ảnh hoặc bất kỳ nội dung nào khác. Sử dụng những ý tưởng đã được chứng minh và thành công.

Create a QR code guide

If tourists don’t know about you, they won’t be able to visit your establishment. And since no traveler knows a place the way a local does, you have every chance of creating a great guidebook. Try making a PowerPoint presentation by adding the best places and establishments that are recommended to visit, and then generate a QR code. Try to place the code in crowded places that have a large flow of tourists.

Tạo hướng dẫn mã QR

Nếu khách du lịch không biết về bạn, họ sẽ không thể ghé thăm cơ sở của bạn. Và vì không có khách du lịch nào biết địa điểm theo cách mà người dân địa phương biết, nên bạn có mọi cơ hội để tạo ra một cuốn sách hướng dẫn tuyệt vời. Hãy thử tạo bản trình bày PowerPoint bằng cách thêm các địa điểm và cơ sở tốt nhất được khuyến nghị đến thăm, sau đó tạo mã QR. Cố gắng đặt mã ở những nơi đông đúc có lượng khách du lịch lớn.

Hướng dẫn QR
Quảng cáo QR

Advertize

Tourists are interested not only in the classic city sights. They’re also concerned about everyday issues: where to sleep, eat, etc.Therefore, a great option is to advertize establishments that every traveler needs, like a hostel, restaurant, food outlet, or hotel, with a QR code. To do this, create a QR code with a link to the website or social media accounts of your establishment.

quảng cáo

Khách du lịch không chỉ quan tâm đến các điểm tham quan thành phố cổ điển. Họ cũng quan tâm đến các vấn đề hàng ngày: ngủ ở đâu, ăn uống, v.v. Do đó, một lựa chọn tuyệt vời là quảng cáo các cơ sở mà mọi khách du lịch cần, như nhà trọ, nhà hàng, cửa hàng ăn uống hoặc khách sạn, bằng mã QR. Để thực hiện việc này, hãy tạo mã QR có liên kết đến trang web hoặc tài khoản mạng xã hội của cơ sở của bạn.

Post a QR code for invitation

This may be an invitation to a concert, exhibition, competition, or other events. It’s important not only to create a QR code online but also to work on its design, for example, choose a catchy color, add a frame, and so on. Your code should grab the attention and interest of the traveler.

Đăng mã QR cho lời mời

Đây có thể là lời mời tham dự buổi hòa nhạc, triển lãm, cuộc thi hoặc các sự kiện khác. Điều quan trọng không chỉ là tạo mã QR trực tuyến mà còn phải làm việc với thiết kế của nó, chẳng hạn như chọn màu sắc bắt mắt, thêm khung, v.v. Mã của bạn sẽ thu hút sự chú ý và quan tâm của khách du lịch.

Sự kiện QR

Indeed, the QR code generator is a very useful tool for the tourism industry. Try to make QR codes for tourism and assess its benefits!

Thật vậy, trình tạo mã QR là một công cụ rất hữu ích cho ngành du lịch. Hãy thử làm mã QR cho ngành du lịch và đánh giá lợi ích của nó nhé!

Chia sẻ với bạn bè:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Bài viết này có hữu ích không?

Nhấn vào một ngôi sao để đánh giá!

Cảm ơn bạn đã bình chọn!

Xếp Hạng Trung Bình: 0 /5 Bình chọn: 0

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!

Bài viết mới nhất