Cách nhận được nhiều lần quét mã QR của bạn hơn

 

To create a QR code for a link, video or image - click on the button below.

Cách nhận được nhiều lần quét mã QR của bạn hơn

 

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - hãy nhấp vào nút bên dưới.

TẠO MÃ QR
Quét mã QR

Every QR code is created with a specific purpose. For example, to increase website traffic, grow social media awareness, increase the number of app downloads in App Store or Play Market, etc. The code's final goal may vary but will only be achievable if users make scans.

The more scans, the closer you are to your goal. This is a simple piece of advice to keep in mind. Therefore, when using a QR code generator, you must focus on making a code that will interest users.

Mỗi mã QR được tạo ra với một mục đích cụ thể. Ví dụ: để tăng lưu lượng truy cập trang web, nâng cao nhận thức về mạng xã hội, tăng số lượt tải xuống ứng dụng trong App Store hoặc Play Market, v.v. Mục tiêu cuối cùng của mã có thể khác nhau nhưng sẽ chỉ đạt được nếu người dùng thực hiện quét.

Càng nhiều lần quét, bạn càng tiến gần đến mục tiêu của mình. Đây là một lời khuyên đơn giản cần ghi nhớ. Do đó, khi sử dụng trình tạo mã QR, bạn phải tập trung vào việc tạo mã khiến người dùng quan tâm.

Features of an eye-catching QR code

Các tính năng của mã QR bắt mắt

Tính năng mã QR

The effectiveness of QR codes is directly connected with their designs. A successful QR code design encourages users to pay attention to the code and scan it to open the content on their smartphones. 

However, design is one of many factors determining your QR code's popularity among users. Key details include the code placement, encrypted content, mistakes in the generation process, etc. 

Users are unlikely to scan QR codes for curiosity. It's critical to add valuable content to the code and justify its value. For instance, add a robot vacuum cleaner manual in PDF to the QR code. It would be convenient for users to keep the manual in electronic form.

By the way, the mistakes you make in the QR code creation process can lessen the number of scans. For example, you should have followed the guides on how to make a scannable QR code. Instead, you placed the image for scanning on a moving object, a mirrored surface, crumpled material, and so on. 

Hiệu quả của mã QR được kết nối trực tiếp với thiết kế của chúng. Một thiết kế mã QR thành công khuyến khích người dùng chú ý đến mã và quét nó để mở nội dung trên điện thoại thông minh của họ. 

Tuy nhiên, thiết kế là một trong nhiều yếu tố quyết định mức độ phổ biến của mã QR đối với người dùng. Các chi tiết chính bao gồm vị trí mã, nội dung được mã hóa, lỗi trong quá trình tạo, v.v. 

Người dùng không có khả năng quét mã QR vì tò mò. Điều quan trọng là thêm nội dung có giá trị vào mã và chứng minh giá trị của nó. Ví dụ: thêm hướng dẫn sử dụng máy hút bụi rô-bốt dưới dạng PDF vào mã QR. Sẽ thuận tiện cho người dùng nếu giữ hướng dẫn sử dụng ở dạng điện tử.

Nhân tiện, những lỗi bạn mắc phải trong quá trình tạo mã QR có thể làm giảm số lần quét. Ví dụ: bạn nên làm theo hướng dẫn về cách tạo mã QR có thể quét được. Thay vào đó, bạn đã đặt hình ảnh để quét trên một vật thể đang chuyển động, một bề mặt được phản chiếu, vật liệu bị nhàu nát, v.v. 

How to generate and customize the QR code correctly

Cách tạo và tùy chỉnh mã QR chính xác

It is easy to generate a QR code with text, video, links, and other content. Still, it's critical to make the code distinctive. So keep in mind the details of a successful QR code and use them to get a large number of scans.

Thật dễ dàng để tạo mã QR bằng văn bản, video, liên kết và nội dung khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm cho mã trở nên đặc biệt. Vì vậy, hãy ghi nhớ các chi tiết của một mã QR thành công và sử dụng chúng để nhận được số lượng lớn các lần quét.

Thiết kế QR độc đáo

Unique QR code design

The code design process includes choosing the corners style and pattern color, selecting the frame, and many other settings. Some users create a QR code with a default style, but a unique design makes the code and the ad campaign more noticeable.

Thiết kế mã QR độc đáo

Quá trình thiết kế mã bao gồm chọn kiểu góc và màu hoa văn, chọn khung và nhiều cài đặt khác. Một số người dùng tạo mã QR với kiểu mặc định, nhưng thiết kế độc đáo làm cho mã và chiến dịch quảng cáo được chú ý hơn.

CTA QR hiệu quả

Clear call to action

The call to action plays a significant role since it directly affects the number of scans. Think of a short, precise, and exciting phrase that will encourage your users to act, for instance, the QR code with a text below calling to scan. It should be a simple request of up to 5 words, for example, "scan and learn more", "order our service now", etc.

Xóa kêu gọi hành động

Lời kêu gọi hành động đóng một vai trò quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến số lần quét. Hãy nghĩ đến một cụm từ ngắn gọn, chính xác và thú vị sẽ khuyến khích người dùng của bạn hành động, chẳng hạn như mã QR có văn bản bên dưới kêu gọi quét. Đó phải là một yêu cầu đơn giản có tối đa 5 từ, ví dụ: "quét và tìm hiểu thêm", "đặt hàng dịch vụ của chúng tôi ngay bây giờ", v.v.

Vị trí QR tối ưu

Optimal QR code placement

After you have generated the QR code, find a good place to put it. This is a strategic task: it is essential to put the code on a place that is easily noticeable by users. And the surface should not be too wrinkly or mirror-like.

Vị trí mã QR tối ưu

Sau khi bạn đã tạo mã QR, hãy tìm một nơi tốt để đặt nó. Đây là một nhiệm vụ chiến lược: điều cần thiết là đặt mã ở một nơi mà người dùng dễ dàng nhận thấy. Và bề mặt không được quá nhăn nheo hoặc bóng như gương.

Mô tả lợi ích QR

Comprehensible description of QR code benefits

Most modern users know how to scan QR codes but need additional motivation. The number of scans increases if you tell people directly why they should do it. Consider the benefits of your code and create it using the QR code generator with the text below, for example, "scan the QR code and get a discount coupon".

Mô tả dễ hiểu về lợi ích của mã QR

Hầu hết người dùng hiện đại đều biết cách quét mã QR nhưng cần thêm động lực. Số lần quét tăng lên nếu bạn nói trực tiếp với mọi người lý do tại sao họ nên làm điều đó. Xem xét các lợi ích của mã của bạn và tạo mã đó bằng trình tạo mã QR với văn bản bên dưới, ví dụ: "quét mã QR và nhận phiếu giảm giá ".

Remember that your QR codes deserve a maximum number of scans. So follow these simple tips to create, set up, and place them correctly.

Hãy nhớ rằng mã QR của bạn xứng đáng nhận được số lần quét tối đa. Vì vậy, hãy làm theo các mẹo đơn giản này để tạo, thiết lập và đặt chúng đúng cách.

Chia sẻ với bạn bè:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Bài viết này có hữu ích không?

Nhấn vào một ngôi sao để đánh giá!

Cảm ơn bạn đã bình chọn!

Xếp Hạng Trung Bình: 0 /5 Bình chọn: 0

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!

Bài viết mới nhất